Témata diplomových prací

Mgr. Jana Doležalová

Nejsou vypsané žádné diplomové práce

Mgr. Roman Hašek, Ph.D.

1. Výuka stereometrie užitím fyzických a digitálních modelů Práce by se věnovala popisu použití kombinace fyzických a digitálních metod při výuce stereometrických témat na základní a střední škole a v přípravě učitelů matematiky. Pro digitální modely se nabízí použití programu GeoGebra. Pro fyzické potom 3D tisk.
2. Sbírka nestandardních aplikačních úloh a problémů Úkolem práce je připravit kolekci řešených úloh, které odpovídají specifikaci příslušného tematického celku RVP. V případě DP se očekává jejích metodické zpracování a ověření v praxi.
3. Úlohy a aktivity rozvíjející schopnosti argumentace a ověřování Budování a rozvoj schopnosti „argumentace a ověřování“ je jedním z cílů matematického vzdělávání. Cílem práce je připravit soubor řešených úloh případně i rozsáhlejších aktivit pro základní a střední školu i pro přípravu učitelů matematiky, které by podporovaly rozvoj schopnosti argumentace a ověřování matematických tvrzení.
4. Matematika / geometrie na dotykových zařízeních Možnosti využití tabletů a chytrých telefonů při studiu i výuce matematiky. Zaměření na konkrétní matematická témata a konkrétní aplikace (GeoGebra, Sketchometry, PhotoMath apod.).
5. Galerie matematických zařízení a mechanismů Shromáždění, představení a matematický popis současných i historických mechanismů a zařízení, které mají vztah k matematice (např. en.wikipedia.org/wiki/Trammel_of_Archimedesen.wikipedia.org/wiki/Pantographen.wikipedia.org/wiki/Peaucellier%E2%80%93Lipkin_linkage apod.). Součástí práce bude návrh a výroba mechanismů pomocí 3D tisku. DP s tímto zaměřením by se potom zabývala využitím ve výuce.
6. Využití tabulkového procesoru pro výuku a studium matematiky Úkolem práce bude připravit kolekci aktivit pro podporu výuky a studia matematiky na základní škole. V případě DP bude kolekce doplněna metodickými komentáři, pokud možno vycházejícími z poznatků z praxe.
7. Volné téma Téma z oblasti geometrie, deskriptivní geometrie, historie matematiky, využití počítače ve výuce matematiky, nových trendů ve výuce matematiky apod., dle domluvy se studentem.
 

RNDr. Marika Hrubešová, Ph. D.

Finanční gramotnost v projektové výuce na 1. stupni ZŠ

Analýza žákovských řešení slovních úloh s antisignálem

Analýza žákovských řešení problémových úloh

Rozvoj prostorové představivosti na 1. stupni ZŠ

Téma dle vlastního výběru studenta/studentky

Mgr. Blanka Jáchimová

Nejsou vypsané žádné diplomové práce

Mgr. Martin Kazda, Ph. D.

 1. Vyučovací metody vedoucí k posilování úrovně finanční gramotnosti žáka základní, nebo střední školy.
 2. Význam matematiky ve finančním vzdělávání.
 3. Zvyšování úrovně matematické gramotnosti žáka základní, nebo střední školy prostřednictvím výuky přírodních věd (chemie, fyzika).

doc. RNDr. Helena Koldová , Ph.D.

 1. Integrovaná výuka matematiky nebo průřezová témata (RVP) na základní škole
 2. Mezipředmětové vazby a výuka matematiky
 3. Výzkum učebnic matematiky
 4. Výuka žáků s poruchami autistického spektra PAS, dysporuchami či jinými poruchami
 5. Témata dle osobní domluvy, pokrývající problematiku kurikula ZŠ ve vztahu ke kvalitě učebnic, Bloomově taxonomii edukačních cílů nebo ve vztahu k využití mezipředmětových vztahů aj., dle zaměření diplomanta.

prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.

 1. Stereometrické úlohy pro pokročilé
 2. Vyšetřování množin bodů daných vlastností -klasické vs. počítačové řešení
 3. Jak software GeoGebra pomáhá při řešení problémů
 4. Jiné téma po domluvě

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

 • Zmapování výuky finanční gramotnosti na ZŠ ve vybraném regionu ČR
 • Student se zaměří na implementaci standardů FG do ŠVP vybraných základních škol daného regionu – do jakých školních předmětů jsou standardy FG implementovány. Zjistí, jaké výukové materiály a metody škola používá pro pěstování FG svých žáků. Na základě vhodného nástroje zmapuje úroveň FG žáků vybraných škola a udělá komparaci výsledků.
 • Zmapování výuky finanční gramotnosti na SŠ ve vybraném regionu ČR
Student se zaměří na implementaci standardů FG do ŠVP vybraných středních škol daného regionu – do jakých školních předmětů jsou standardy FG implementovány. Zjistí, jaké výukové materiály a metody škola používá pro pěstování FG svých žáků. Na základě vhodného nástroje zmapuje úroveň FG žáků vybraných škola a udělá komparaci výsledků.  
 • Výukové metody vhodně pro pěstování finanční gramotnosti žáků ZŠ
Student se pokusí navrhnout vhodné výukové metody pro pěstování finanční gramotnosti žáků základních škol. Účinnost těchto metod ověří v praxi.
 • Výukové metody vhodně pro pěstování finanční gramotnosti žáků SŠ
Student se pokusí navrhnout vhodné výukové metody pro pěstování finanční gramotnosti žáků středních škol. Účinnost těchto metod ověří v praxi.
 • Téma dle výběru studenta/studentky
 • Návrh úloh vhodných pro integraci obsahů dvou a více vzdělávacích oblastí
 • Koncept STEM na základních školách

doc. RNDr. Libuše Samková, Ph.D.

1) Žákovská řešení matematických úloh.
2) Analýza učebnicových úloh s mezipředmětovým přesahem.
3) Analýza videozáznamů hodin matematiky z pohledu formativního hodnocení.
4) Zajímavé matematické úlohy ze zahraničních učebnic.

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.

1. Slavní matematici a jejich odkaz
2. Figurální čísla
3. Úlohy na šachovnici
4. Zábavná matematika
5. Matematika obrázkem a názorně
6. Slavné problémy matematiky
7. Matematika v kartografii a navigaci
8. Matematika v kalendáři a měření času
9. Grafy ve školské matematice

Mgr. Radek Vejmelka

Nejsou vypsané žádné diplomové práce

RNDr. Jana Vysoká, Ph. D.

Nejsou vypsané žádné diplomové práce