Celoživotní vzdělávání

Katedra matematiky nabízí v rámci CŽV jeden studijní program pro učitele na 2. st. ZŠ:

 

Rozšíření kvalifikace pro učitele nematematických předmětů

 

Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ

 

Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 odst. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Studium je určené absolventům studia učitelství pro 2. stupeň základní školy, kteří chtějí získat kvalifikaci učit další předmět, matematiku na 2. stupni ZŠ.

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti matematiky pro základní školy, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka v této oblasti. Znalosti a dovednosti získané studiem matematiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe na základní škole.

Studium je nabízeno v kombinované formě. Program bude realizován v průběhu tří až čtyř semestrů s časovou dotací 250 hodin, z toho 150 hodin přímé výuky a 100 hodin výuky distanční. Program je doplněn o 20 hodin přímé pedagogické praxe, jejíž absolvování účastník doloží písemně.

Předpokládané časové dotace výuky:

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem) Typ ukončení
1 2 3
Obecná pedagogika 20 20     Zk.
Algebra 1 15 15     Zk.
Algebra 2 20   20   Zk.
Aplikovaná matematika 1 20   20   Zk.
Aplikovaná matematika 2 20     20 Zk.
Finanční gramotnost 10 10     Zk.
Geometrie 1 15 15     Zk.
Geometrie 2 15   15   Zk.
Geometrie 3 10     10 Záp.
Matematická analýza 1 20 20     Zk.
Matematická analýza 2 20     20 Zk.
Metody řešení úloh 15 15     Záp.
Didaktické situace v matematice 10   10   Záp.
Didaktika matematiky 1 20   20   Zk.
Didaktika matematiky 2 20     20 Zk.
Praxe a její reflexe 20     20 Záp.
Celkem 270        

 

Studium je realizováno v rámci CŽV, za finanční úhradu.

Dále katedra nabízí

 

Učitelství výchovy k finanční gramotnosti pro ZŠ
https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/dvpp-fin_gram_zs.php

a

Programy k prohlubování odborné kvalifikace (ŠABLONY):

 

Matematická gramotnost
https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/kurzy_sablony_zs.php