Témata bakalářských prací

Mgr. Jana Doležalová

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce

Mgr. Roman Hašek, Ph.D.

 1. Výuka stereometrie užitím fyzických a digitálních modelů (BP/DP) Práce by se věnovala popisu použití kombinace fyzických a digitálních metod při výuce stereometrických témat na základní a střední škole a v přípravě učitelů matematiky. Pro digitální modely se nabízí použití programu GeoGebra.
 2. Sbírka nestandardních aplikačních úloh a problémů (BP/DP) Úkolem práce je připravit kolekci řešených úloh, které odpovídají specifikaci příslušného tematického celku RVP. V případě DP se očekává jejích metodické zpracování a ověření v praxi.
 3. Úlohy a aktivity rozvíjející schopnosti argumentace a ověřování (BP/DP) V RVP G je „Argumentace a ověřování“ jedním z tematických celků vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Cíle práce je připravit soubor řešených úloh případně i rozsáhlejších aktivit pro základní a střední školu i pro přípravu učitelů matematiky, které by podporovaly rozvoj schopnosti argumentace a ověřování matematických tvrzení.
 4. Geometrie reálného světa ve výuce matematiky (BP/DP) V prostředí, ve kterém žijeme, se setkáváme s rozličnými geometrickými objekty a jevy, např. křivkami a plochami, symetriemi, konstrukčními prvky staveb nebo způsoby uspořádání objektů. Řada z nich přitom více či méně souvisí s učivem elementární geometrie. Obsahem BP/DP bude na konkrétních příkladech a srozumitelnou formou, s využitím poznatků geometrie a matematiky, poukázat na tuto spojitost reálného světa s matematikou.
 5. Matematika / geometrie na dotykových zařízeních (BP/DP) Možnosti využití tabletů a chytrých telefonů při studiu i výuce matematiky. Zaměření na konkrétní matematická témata a konkrétní aplikace (GeoGebra, Sketchometry apod.).
 6. Galerie matematických zařízení a mechanismů (BP/DP) Shromáždění, představení a matematický popis současných i historických mechanismů a zařízení, které mají vztah k matematice (např. en.wikipedia.org/wiki/Trammel_of_Archimedes, en.wikipedia.org/wiki/Pantograph, en.wikipedia.org/wiki/Peaucellier%E2%80%93Lipkin_linkage apod.). Nabízí se možnost doplnit galerii vlastnoručně vyrobenými mechanismy (ze dřeva či z kovu). DP s tímto zaměřením by se potom zabývala využitím ve výuce.
 7. Matematické úlohy s technickou tematikou (BP/DP) Technická praxe pracuje s aplikacemi matematických poznatků. Ve výuce matematiky by neměla být tato její role opomíjena. Cílem práce bude vytvořit soubor úloh, které by na příslušné úrovni matematického učiva (ZŠ, SŠ, VŠ) poukazovaly na konkrétní situace, v nichž k tomu dochází. K prezentaci a řešení úloh by byl použit vhodný software.
 8. Sbírka řešených úloh z lineární algebry / deskriptivní geometrie / výpočetní techniky pro matematiky (BP) Vytvoření online sbírky řešených úloh z lineární algebry a geometrie / deskriptivní geometrie. Sbírka bude využívat software vhodný k prezentaci zadání a řešení konkrétních úloh. Uživatel sbírky se spolu s pochopením podstaty řešení daných úloh seznámí s možnostmi efektivního použití tohoto software.
 9. Testování prostorových schopností (BP) Existují tradiční testy pro zjišťování prostorových schopností člověka, tj. jeho orientace v prostoru, vytváření prostorových představ a schopnost manipulace s nimi, např. Santa Barbara Solids Test nebo Purdue Visualization of Rotations Test. Cílem práce by bylo shromáždit základní informace o takovýchto testech, popsat úkoly, které používají a porovnat je s úlohami z učiva stereometrie pro základní a střední školy a s úlohami z jednotných přijímacích zkoušek a státních maturit.
 10. Online podpora výuky geometrie (BP) Zpracování konkrétních geometrických témat a úloh a jejich prezentace prostřednictvím aktuálně dostupných nástrojů pro sdílení geometrických konstrukcí a výukových materiálů.
 11. Využití knihovny JSXGraph pro tvorbu online výukových materiálů (BP) JSXGraph je knihovna programovacího jazyka Java, která je určena pro snadnější tvorbu dynamických appletů, které lze vkládat do libovolné webové stránky a fungují pod libovolným prohlížečem. Cílem práce je sestavit kolekci originálních materiálů vytvořených v JSXGraph a demonstrovat jejich užití ve www stránkách a v systému Moodle.
 12. Volné téma Téma z oblasti lineární algebry, geometrie, deskriptivní geometrie, historie matematiky a využití počítače ve výuce matematiky dle domluvy se studentem.

RNDr. Marika Hrubešová, Ph. D.

 • Tvorba pracovních listů pro 1. stupeň ZŠ na téma součtové trojúhelníky a součtové pyramidy
 • Sbírka řešených úloh z matematické analýzy pro studenty EF JU s využitím programu Wolfram Alpha
 • Sbírka řešených úloh z matematické algebry pro studenty EF JU
 • Kombinatorické úlohy na prvním stupni ZŠ
 • Tvorba pracovních listů z kombinatoriky pro 1. stupeň ZŠ s využitím interaktivní tabule
 • Využití webových aplikací ve výuce matematiky v době distanční výuky na 1. stupni ZŠ
 

Mgr. Blanka Jáchimová

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce

Mgr. Martin Kazda, Ph. D.

 1. Vyučovací metody vedoucí k posilování úrovně finanční gramotnosti žáka základní, nebo střední školy.
 2. Význam matematiky ve finančním vzdělávání.
 3. Zvyšování úrovně matematické gramotnosti žáka základní, nebo střední školy prostřednictvím výuky přírodních věd (chemie, fyzika).

doc. RNDr. Helena Koldová (Binterová), Ph.D.

 1. Integrovaná výuka matematiky nebo průřezová témata (RVP) na základní škole
 2. Mezipředmětové vazby a výuka matematiky
 3. Výzkum učebnic matematiky
 4. Výuka žáků s poruchami autistického spektra PAS, dysporuchami či jinými poruchami
 5. Téma dle vlastního výběru studenta

prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.

 1. Stereometrické úlohy pro pokročilé
 2. Vyšetřování množin bodů daných vlastností -klasické vs. počítačové řešení
 3. Jak software GeoGebra pomáhá při řešení problémů
 4. Jiné téma po domluvě

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

 1. Statistika ve vybraných učebnicích určených pro ZŠ
 2. Slovní úlohy na hledání extrému funkce jedné a dvou proměnných
 3. Užití funkcí v reálném světě
 4. Programy a soutěže cílené na podporu finanční gramotnosti českých žáků
 5. Téma dle výběru studenta/studentky

doc. RNDr. Libuše Samková, Ph.D.

 1. Analýza videozáznamů hodin matematiky na základní škole
 2. Žákovská řešení úloh a obrázky Concept Cartoons
 3. Integrace STEM ve výuce na základní škole

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.

 1. Slavní matematici a jejich odkaz
 2. Figurální čísla
 3. Matematické principy kódování
 4. Matematika ve světě kolem nás
 5. Zábavná matematika
 6. Matematika obrázkem a názorně
 7. Slavné problémy matematiky
 8. Matematika v kartografii a navigaci
 9. Matematika v kalendáři a měření času
 10. Grafy ve školské matematice
 11. Alternativní modely výplaty prospěchového stipendia na PF JU

Mgr. Radek Vejmelka

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce

RNDr. Jana Vysoká, Ph. D.

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce