Témata bakalářských prací

Mgr. Roman Hašek, Ph.D.

1. Výuka stereometrie užitím fyzických a digitálních modelů Práce by se věnovala popisu použití kombinace fyzických a digitálních metod při výuce stereometrických témat na základní a střední škole a v přípravě učitelů matematiky. Pro digitální modely se nabízí použití programu GeoGebra. Pro fyzické potom 3D tisk.
2. Sbírka nestandardních aplikačních úloh a problémů Úkolem práce je připravit kolekci řešených úloh, které odpovídají specifikaci příslušného tematického celku RVP. V případě DP se očekává jejích metodické zpracování a ověření v praxi.
3. Úlohy a aktivity rozvíjející schopnosti argumentace a ověřování Budování a rozvoj schopnosti „argumentace a ověřování“ je jedním z cílů matematického vzdělávání. Cílem práce je připravit soubor řešených úloh případně i rozsáhlejších aktivit pro základní a střední školu i pro přípravu učitelů matematiky, které by podporovaly rozvoj schopnosti argumentace a ověřování matematických tvrzení.
4. Matematika / geometrie na dotykových zařízeních Možnosti využití tabletů a chytrých telefonů při studiu i výuce matematiky. Zaměření na konkrétní matematická témata a konkrétní aplikace (GeoGebra, Sketchometry, PhotoMath apod.).
5. Galerie matematických zařízení a mechanismů Shromáždění, představení a matematický popis současných i historických mechanismů a zařízení, které mají vztah k matematice (např. en.wikipedia.org/wiki/Trammel_of_Archimedesen.wikipedia.org/wiki/Pantographen.wikipedia.org/wiki/Peaucellier%E2%80%93Lipkin_linkage apod.). Součástí práce bude návrh a výroba mechanismů pomocí 3D tisku. DP s tímto zaměřením by se potom zabývala využitím ve výuce.
6. Sbírka řešených úloh z analytické geometrie Vytvoření online sbírky řešených úloh z analytické geometrie na úrovni základní a střední školy a přípravy učitelů matematiky. Sbírka bude využívat dynamický geometrický software k vytváření interaktivních modelů zadání a řešení úloh.
7. Online podpora výuky geometrie Zpracování konkrétních geometrických témat a úloh a jejich prezentace prostřednictvím aktuálně dostupných nástrojů pro sdílení geometrických konstrukcí a výukových materiálů.
8. Využití knihovny JSXGraph pro tvorbu online výukových materiálů JSXGraph je knihovna programovacího jazyka Java, která je určena pro snadnější tvorbu dynamických appletů, které lze vkládat do libovolné webové stránky a fungují pod libovolným prohlížečem. Cílem práce je sestavit kolekci originálních materiálů vytvořených v JSXGraph a demonstrovat jejich užití ve www stránkách a v systému Moodle.
9. Využití tabulkového procesoru pro výuku a studium matematiky Úkolem práce bude připravit kolekci aktivit pro podporu výuky a studia matematiky na základní škole. V případě DP bude kolekce doplněna metodickými komentáři, pokud možno vycházejícími z poznatků z praxe.
10. Volné téma Téma z oblasti geometrie, deskriptivní geometrie, historie matematiky, využití počítače ve výuce matematiky, nových trendů ve výuce matematiky apod., dle domluvy se studentem.

RNDr. Marika Hrubešová, Ph. D.

Finanční gramotnost v projektové výuce na 1. stupni ZŠ Porovnání učebnic matematiky pro žáky 1. stupně s pohledu slovních úloh s antisignálem

Sbírka řešených úloh s antisignálem pro žáky 1. stupně ZŠ.

Sbírka řešených úloh z matematické analýzy pro studenty EF JU s využitím programu Wolfram Alpha

Sbírka řešených úloh z matematické algebry pro studenty EF JU

Téma dle vlastního výběru studenta/studentky

prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.

  1. Stereometrické úlohy pro pokročilé
  2. Vyšetřování množin bodů daných vlastností -klasické vs. počítačové řešení
  3. Jak software GeoGebra pomáhá při řešení problémů
  4. Jiné téma po domluvě

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce

RNDr. Tomáš Roskovec, Ph.D.

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce

doc. RNDr. Libuše Samková, Ph.D.

1) Žákovská řešení matematických úloh.
2) Analýza učebnicových úloh s mezipředmětovým přesahem.
3) Analýza videozáznamů hodin matematiky z pohledu formativního hodnocení.
4) Zajímavé matematické úlohy ze zahraničních učebnic.

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.

1. Slavní matematici a jejich odkaz
2. Figurální čísla
3. Úlohy na šachovnici
4. Zábavná matematika
5. Matematika obrázkem a názorně
6. Slavné problémy matematiky
7. Matematika v kartografii a navigaci
8. Matematika v kalendáři a měření času
9. Grafy ve školské matematice

RNDr. Jana Vysoká, Ph. D.

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce