prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.

Emeritní profesor

Kancelář: J350
Email: pech@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 071
Web: katedry.pf.jcu.cz/kma/clen/prof-rndr-pavel-pech-csc/

Konzultační hodiny

úterý 12:30 - 13:30

oblasti zájmu v matematice:

geometrie (klasická, diferenciální, algebraická)
automatické dokazování vět (dokazování, odvozování a objevování vět pomocí počítače)
teorie vyučování v matematice (užití nových technologií ve výuce, v přípravě učitelů matematiky)

 

profesní růst:

1969 - 1974 - studium na MFF UK Praha, obor matematika - deskriptivní geometrie
1983 - rigorózní zkouška na MFF UK, titul RNDr.
od 1984 - na katedře matematiky Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích
1986 - 1991 - externí aspirantura v oboru geometrie a topologie, školitel prof. Z. Nádeník
1991 - obhajoba kandidátské disertační práce, MFF UK, hodnost kandidát fyzikálně matematických věd - CSc.
1994 - obhajoba habilitační práce, PF JU, titul docent v oboru geometrie
2006 - jmenovací řízení, titul profesor v oboru teorie vyučování matematiky

 

kvalifikační práce:

Integrabilita skoro tečných struktur. Diplomová práce, MFF UK Praha, 1974, 25 stran.
O nerovnostech prostorových křivek a prostorových n-úhelníků. Kandidátská dizertační práce, MFF UK Praha, 1991, 73 stran.
Vztahy mezi nerovnostmi v n-úhelnících. Habilitační práce, PF JU Č. Budějovice, 1994, 101 stran.

  1. Stereometrické úlohy pro pokročilé
  2. Vyšetřování množin bodů daných vlastností -klasické vs. počítačové řešení
  3. Jak software GeoGebra pomáhá při řešení problémů
  4. Jiné téma po domluvě
  1. Stereometrické úlohy pro pokročilé
  2. Vyšetřování množin bodů daných vlastností -klasické vs. počítačové řešení
  3. Jak software GeoGebra pomáhá při řešení problémů
  4. Jiné téma po domluvě