Bakalářské studium

Informace o bakalářském studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

 

Oborové studium se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň základní školy – specializace matematika

Obor se studuje prezenčně v kombinaci s libovolným jiným oborem typu „se zaměřením na vzdělávání“ nabízeným fakultou, tedy:

  • Oborové studium se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň základní školy – specializace anglický jazyk
  • Oborové studium se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň základní školy – specializace český jazyk a literatura
  • Oborové studium se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň základní školy – specializace fyzika
  • Oborové studium se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň základní školy – specializace historie
  • Oborové studium se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň základní školy – specializace hudební výchova
  • Oborové studium se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň základní školy – specializace chemie
  • Oborové studium se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň základní školy – specializace informační technologie
  • Oborové studium se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň základní školy – specializace německý jazyk
  • Oborové studium se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň základní školy – specializace přírodopis
  • Oborové studium se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň základní školy – specializace ruský jazyk a literatura 
  • Oborové studium se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň základní školy – specializace společenské vědy
  • Oborové studium se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň základní školy – specializace tělesná výchova
  • Oborové studium se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň základní školy – specializace technická výchova
  • Oborové studium se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň základní školy – specializace výtvarná tvorba
  • Oborové studium se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň základní školy – specializace zeměpis

Podrobnosti k oborům do kombinace

Charakteristika oboru:

Studijní program je koncipován jako první část v rámci uceleného vzdělávacího plánu vedoucího k získání aprobace učitele matematiky pro 2. stupeň základní školy. Druhou část tvoří navazující magisterský program Učitelství pro 2. stupeň základní školy se specializací matematiky, v jehož rámci jsou realizovány specializace totožného zaměření, jako v bakalářském studijním programu. Studijní program je koncipován tak, aby docházelo k postupnému rozvoji kompetencí budoucího učitele, kdy je jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterském studiu oborová složka funkčně provázána se složkou oborově-didaktickou, pedagogicko-psychologickou a s reflektovanými pedagogickými praxemi.

 

Přehled všech povinných a povinně volitelných předmětů vyučovaných v rámci oboru specializace Matematika

 

Profil absolventa:

Absolvent je připraven ke studiu v navazujícím studijním programu Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací matematika. Je pro praxi vybaven kompetencemi, které mu umožní porozumět učitelovým činnostem při podpoře učebních aktivit žáků tak, aby měli příležitost rozvíjet své dovednosti a asistovat při nich. Dále získá základní znalosti a dovednosti z pedagogicko-psychologických disciplín, matematiky, jako vědní disciplíny, a didaktiky matematiky. Absolvent se může uplatnit jako asistent učitele v rámci výuky matematiky na základní škole, případně jako odborník v mimoškolním zařízení, které je zaměřené na volný čas dětí a mládeže. Je odborně připraven pro realizaci zájmové činnosti dětí a dalších aktivit volného času, které umí ve škole diferencovaně organizovat.

 

Přijímací zkouška:

 

Další podmínky pro přijetí

Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího řízení osobně neúčastní
(předpoklady se ověřují distančně). Uchazeč může získat maximálně 100 bodů. Pořadí bude stanoveno podle počtu bodů.

 

Kritéria pro bodování studijních výsledků uchazečů

 

A.     Je-li uchazeč účastníkem Mezinárodní matematické olympiády, Středoevropské matematické olympiády, ústředního nebo krajského kola matematické olympiády (kategorie A, B, C) nebo celostátního kola soutěže SOČ v matematice, je mu přiděleno maximum, tedy 100 bodů.

B.     Pokud uchazeč úspěšně absolvoval výběrovou zkoušku Matematika rozšiřující (více informací o této zkoušce na https://maturita.cermat.cz/menu/matematika-rozsirujici), je mu přidělena známka podle procentního hodnocení z této výběrové zkoušky a na základě známky obdrží následující bodové hodnocení:

Procentní hodnocení 100 % – 85 % 84 % – 67 % 66 % – 49 %
Známka 1 2 3
Body 95 90 85

 

C.     V ostatních případech se hodnotí:

a)     Průměrný prospěch ze všech předmětů na vysvědčení z 1. pololetí závěrečného (maturitního) ročníku střední školy

 

Bodování: maximum 40 bodů

Průměr x x ≤ 2,0 2,0 < x < 4,0 4,0 ≤ x
Body 40 80 – 20x 0

Pro účely přijímacího řízení se získané body zaokrouhlují na celá čísla.

 

b)    Známka z matematiky na vysvědčení z 1. pololetí závěrečného (maturitního) ročníku střední školy

 

Bodování: maximum 15 bodů

Známka 1 2 3 4
Body 15 10 5 0

 

c)     Na základě procentního hodnocení z matematiky u maturitní zkoušky uchazeč obdrží známku, které odpovídá následující  bodové ohodnocení:

 

Bodování: maximum 25 bodů

Procentní hodnocení 100 % – 85 % 84 % – 69 % 68 % – 52 % 51 % – 33 %
Známka 1 2 3 4
Body 25 15 5 0

 

d)    Zájem o obor

Každý uchazeč hodnocený podle části C) obdrží 1 bod za zájem o obor.

 

V části A) uchazeč účast v soutěži dokládá diplomem nebo potvrzením o účasti elektronickou formou.

V části B) uchazeč procentní hodnocení dokládá výpisem výsledku výběrové zkoušky Matematika rozšiřující v elektronické verzi.

V části C) uchazeč dokládá k přihlášce  katalogový list a zároveň maturitní vysvědčení v elektronické podobě. Body za známku z matematiky u maturitní zkoušky je možné přidělit pouze v případě, že  maturitní vysvědčení bylo přiloženo k elektronické přihlášce! Body za známku z matematiky a za průměrný prospěch ze všech předmětů na vysvědčení z 1. pololetí závěrečného ročníku je možné přidělit pouze na základě elektronicky přiloženého katalogového listu! 

Požadované dokumenty budou formou autorizované konverze dokumentů z listinné formy (originál dokumentu) převedeny do elektronické formy na jakékoliv pobočce Czech POINT. Takto vzniklá elektronická forma dokumentů bude pak vložena uchazečem k přihlášce v IS STAG dle opatření o přijímání ke studiu.  Veškeré dokumenty uchazeči vloží do IS STAG nejpozději do 14.6.2024.

 

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete zde (viz čl. 15, 16 Opatření děkanky o přijímání ke studiu).