Doktorské studium

Oborové didaktiky STEM předmětů 

Doktorský studijní program v prezenční formě  se standardní dobou studia 4 roky. 

 

Kontakt na katedru 

Katedra matematiky, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, telefon: 387 773 084, 

Garant studijního programu: doc. RNDr. Libuše Samková, Ph.D., e-mail: lsamkova@pf.jcu.cz 

 

Charakteristika studijního programu 

 

Čtyřleté prezenční doktorské studium, zakončené státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce. Absolvent získá titul Ph.D. 

Studium je určeno absolventům magisterského studia: 

 • učitelství některého ze STEM předmětů pro střední školu; 
 • učitelství některého ze STEM předmětů pro 2. stupeň základní školy; 
 • učitelství pro 1. stupeň základní školy; 
 • odborného studia některého ze STEM předmětů. 

Obory integrované ve STEM vzdělávání: 

 • přírodovědné obory (biologie, chemie, fyzika, geografie, geologie aj.);  
 • technické a technologické obory (informatika, informační a komunikační technologie, pracovní výchova, technická výchova, deskriptivní geometrie, technické konstrukce, technický design, strojírenství aj.);  
 • matematika. 

Cílem studia je vychovat experty pro edukační praxi a oborově didaktický výzkum: vědecké a koncepční pracovníky, kteří budou schopni řešit komplexní a náročné teoretické i praktické problémy oborových didaktik STEM předmětů. Studenti jsou připravováni na výzkumnou práci jak v základním, tak i aplikovaném výzkumu. Zdůrazněna je příprava na mezioborový výzkum ve vzdělávání STEM předmětů. Specifické odborné znalosti studenta studijního programu jsou vázány na konkrétní oblast STEM a na stupeň vzdělávání (primární, vyšší a nižší stupeň sekundární), které si student na začátku studia volí jako svou specializaci. V této oblasti je student vybavován didaktickým i odborným základem, se zacílením na mezioborové trendy a jejich průřezovost z pohledu vzdělávání.  

Přijímací zkouška 

 

Uchazeči o studium předkládají: 

 • přihlášku ke studiu (v elektronické verzi v ISTAG); 
 • ověřený opis diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce; 
 • životopis, včetně dosavadní publikační činnosti; 
 • teze disertačního projektu.  

Diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce budou formou autorizované konverze dokumentů z listinné formy převedeny do elektronické formy na jakékoli pobočce Czech POINT a přiloženy k elektronické přihlášce v IS STAG! Životopis a teze disertačního projektu budou rovněž přiloženy k elektronické přihlášce v IS STAG.  

 

Přijímací řízení se bude konat v termínu 1.6. – 14.6.2024. Přijímací řízení probíhá formou ústní zkoušky, při které uchazeč předkládá písemný návrh (teze) předpokládaného disertačního projektu a odůvodňuje jeho relevanci. Přijímací zkouška se dále soustředí na následující aspekty: 

 • dosavadní studium a praxe uchazeče a jeho motivace ke studiu v daném programu doktorského studia; 
 • zkušenosti uchazeče s výzkumem ve vzdělávání nebo odborným výzkumem; 
 • vztah předkládaného disertačního projektu ke STEM vzdělávání; 
 • výběr oblasti STEM, která bude specializací uchazeče v doktorském studiu; tato oblast může zahrnovat jeden konkrétní obor STEM, kombinaci dvou a více oborů, nebo STEM jako celek; 
 • výběr stupně vzdělávání, který bude specializací uchazeče v doktorském studiu; možnosti: 1. stupeň základní školy, 2. stupeň základní školy, střední škola; 
 • odborné znalosti uchazeče ve zvoleném oboru STEM; 
 • úroveň jazykových znalostí uchazeče (anglický/německý jazyk). 

 

Písemný návrh disertačního projektu formálně odpovídá nárokům na odborný text, požadovaný rozsah je 2 až 4 strany, uvedeno je krátké shrnutí (abstrakt) v anglickém jazyce. Navrhovaný projekt musí být didakticky zaměřený, v přímém vztahu k oborovým didaktikám STEM předmětů. Jeho součástí je návrh metodologického zpracování plánovaného výzkumu.  

Je žádoucí mít předběžný souhlas případného školitele. Aktuální seznam dostupných školitelů pro vybranou oblast STEM a vybraný stupeň vzdělávání lze zjistit prostřednictvím e-mailového dotazu u garanta studijního programu. 

Pořadí uchazečů je stanoveno na základě jejich bodového zisku při přijímacím pohovoru, přičemž uchazeč může získat maximálně 100 bodů. Minimální bodový zisk pro přijetí je 70 bodů. Bodový zisk stanoví komise na základě hlasování jejích členů. Při rovném počtu hlasů rozhodne hlas předsedy komise.