Magisterské studium (nMgr.)

Učitelství pro druhý stupeň základních škol se specializací matematika

 

Navazující studijní program Učitelství pro 2. stupeň základních škol (kód studijního programu N0114A300102se specializací matematika lze studovat s libovolnou specializací uvedenou v  Opatření děkanky č. 6/2022, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2023/2024předpokladem je však návaznost na kombinaci absolvovaných studijních oborů/specializací v předchozím bakalářském studiu.

 

Charakteristika studijního oboru/programu/specializace:

Magisterský studijní program Učitelství  pro 2. stupeň základních škol se specializací matematika je koncipován jako dvouspecializační v kombinaci s další specializací nabízenou na Pedagogické fakultě JU. Studium je určeno absolventům pedagogicky zaměřených kombinací dvou bakalářských studijních oborů/specializací. Studenti si zapisují povinné předměty, předměty povinně volitelné a dále předměty výběrové. V průběhu magisterského dvouspecializačního studia musí student ke státní zkoušce získat alespoň 120 kreditů. Tyto kredity získává z univerzitního základu společného pro obě specializace, z pedagogicko-psychologické složky, za předměty specializace A, za předměty specializace B a za diplomovou práci.

Diplomová práce se vypracovává buď ze specializace A nebo ze specializace B nebo z pedagogiky a psychologie. Pro úspěšné absolvování studia musí student obhájit svoji diplomovou práci a úspěšně vykonat státní závěrečnou zkoušku z obou specializací magisterského studia, dále z pedagogiky a psychologie.

 

Přehled všech povinných předmětů vyučovaných v rámci studijního programu Učitelství pro druhý stupeň základních škol se specializací matematika

 

Profil absolventa:

Absolvent této specializace je kvalifikován jako učitel matematiky a druhé vystudované specializace na 2. stupni základních škol. Na tuto profesi je připraven jak po stránce odborné – matematické, tak i po stránce pedagogicko-psychologické, didaktické a metodické.

Kromě vzdělávacích a výchovných kompetencí si student osvojí i znalosti a dovednosti potřebné při tvorbě rámcových vzdělávacích programů, školních projektů aj. Současně je absolvent připraven pro samostatnou práci v oblasti organizace, řízení a výuky na základní škole i v mimoškolní činnosti.

Získané odborné znalosti umožňují uplatnění i v některých oblastech státní správy.

 

 

Další podmínky pro přijetí

Uchazeči vykonají písemnou přijímací zkoušku v rozsahu státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání akreditovaného na Pedagogické fakultě JU.

Podmínky pro přijetí:

Všichni zájemci o studium magisterského navazujícího programu Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací matematika musí projít přijímací zkouškou.

Uchazeči, kteří studovali nebo studují na PF JU v bakalářském studijním programu Matematika se zaměřením na vzdělávání si vyberou jednu z následujících dvou možností a svoji volbu nahlásí vedoucí katedry matematiky před konáním písemné přijímací zkoušky nejpozději do data stanoveného ve Směrnici vedoucí katedry k přijímacímu řízení č.2/2023.

1.      Nechat si uznat písemnou státní zkoušku bakalářského studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání (předmět KMA/QBZ) nebo studijního programu Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy (předmět KMA/7Q1) jako písemnou přijímací zkoušku.

2.      Vykonat písemnou přijímací zkoušku v rozsahu SZZ bakalářského studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání akreditovaného na Pedagogické fakultě JU.

Ostatní uchazeči vykonají písemnou přijímací zkoušku v rozsahu SZZ bakalářského studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání akreditovaného na Pedagogické fakultě JU.

Maximálně je v  přijímacím řízení možno dosáhnout 100 bodů.

Zájemci o studium magisterského navazujícího programu Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací matematika buď vykonají SZZ z matematiky do konce přijímacího rozhodování, nebo se zúčastní písemné zkoušky v rámci přijímacího řízení.

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů

Na základě výsledků bodového hodnocení písemné přijímací zkoušky (maximální zisk je 100 bodů).

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete zde (viz čl. 15 Opatření děkanky o přijímání ke studiu).

Ukázka vzorového testu k přijímací zkoušce z matematiky.

Další důležitá sdělení uchazečům

Podmínkou pro přijetí (vztahující se k předchozímu studiu) je dále absolvování:

– státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie na úrovni bakalářského studia, nebo

– Certifikátového programu PF JU – Vybrané předměty z univerzitního základu a pedagogickopsychologického základu bakalářských studijních oborů se zaměřením na vzdělávání, nebo

– musí uchazeč o studium absolvovat přijímací zkoušku z pedagogickopsychologických disciplín (vzorový test je k dispozici zde: http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/Test_PGPS_NMgr_VZOR.pdf).