Současně řešené projekty

TAČR TL02000368 (2019-2022)
Název projektu:

Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a matematice

webová stránka projektu: PF JU – Sekce kateder pedagogiky a psychologie – Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a matematice (jcu.cz)
Anotace

Hlavním cílem projektu je vytvořit multimediální platformu (nazývanou „hyperspace“) sloužící k zlepšení didaktickým kompetencím vázaným k užití formativního hodnocení a badatelsky orientovaného vyučování učitelů z praxe i kvality přípravy budoucích učitelů. Hyperspace bude obsahovat mediálně bohatý obsah, zahrnující různé metodické materiály, videa skutečných sekvencí výuky přírodovědných předmětů a matematiky (např. záběry z 360° kamery) a pedagogicko-diagnostické nástroje. Hyperspace bude disponovat adaptivní navigací, která bude uživateli nabízet další obsah na základě jeho předchozí práce s platformou. Uživatelé budou moci získat znalosti či si osvojit nové dovednosti pomocí práce s videonahrávkami, předem vytvořenými úlohami a diagnostickými nástroji a naučí se pracovat s mapami profesního rozvoje. Praktická didaktická rovina zaměřená na „CO“ a „JAK“ v BOV a FH bude v hyperspace doplněna potřebnými informacemi pro pedagogicko-psychologické vysvětlení „PROČ“ a za jakých podmínek budou tyto formy práce efektivní

 

ERASMUS+
Název projektu:

Digital Support for Teachers‘ Collaborative Reflection on Mathematics Classroom Situations (2019-2022)

 

GAJU (2019-2021)

  • Integrovaná výuka v přípravě učitelů základní školy

    (hlavní řešitel: doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.)

  • Edukační obsah pro rozvoj matematického a informatického myšlení

    (hlavní řešitel: prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.)

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Název projektu: Podpora rozvoje digitální gramotnosti (2018-2020)

 

Projekt Podpora rozvoje digitální gramotnosti (zkráceně Digitální gramotnost) se zaměřuje na vybudování didaktické a metodické podpory začínajícím i stávajícím učitelům z praxe pro vhodné a přirozené začleňování vzdělávacích aktivit do výuky zaměřených na rozvoj digitální gramotnosti.

Do projektu je zapojeno 9 pedagogických fakult (Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Ostravská univerzita, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí, Jihočeská univerzita, Západočeská univerzita, Univerzita v Olomouci, Technická univerzita Liberec, Univerzita Hradec Králové) a Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

Informace o projektu: https://digigram.cz/

 

Projekt ITEMS (2018-2021)

https://itemspro.eu
Hlavním cílem projektu Improving Tools for E-assessment in Maths and Science (ITEMS), spolufinancovaného Evropskou unií v rámci programu Erasmus+, je návrh a podpora aplikace inovativních metod vytváření výukových materiálů použitelných především ve vyučovacích předmětech zaměření STEM, jak na středních, tak i na vysokých školách. Cesta k tomuto cíli je realizována prostřednictvím vytváření e-learningových materiálů kombinujících interaktivní zadání úkolů a hodnocení jejich řešení, hledání efektivních forem využití JSXGraphu pro výuku a hodnocení, které by byly zároveň přitažlivé pro studenty, monitorování vzdělávací účinnosti materiálů pomocí nástrojů Learning Analytics a podpory přípravy učitelů zapojených do tvorby a správy vytvořených vzdělávacích materiálů. Vytvořené materiály jsou průběžně distribuovány formou otevřených vzdělávacích zdrojů (OER) a hromadných otevřených online kurzů (MOOC).