Informatika. Budoucnost začíná u nás.

Pravidla pro testování

Základní charakteristika

Jedná se o povinný předmět, jehož absolvováním student získá 1 kredit.
Na získání zápočtu má student jeden řádný a jeden opravný pokus, pokud student v těchto 2 pokusech neuspěje (nebo se na zapsaný termín bez omluvy nedostaví), musí si předmět zapsat znovu (podruhé) a má tím pádem k dispozici další 2 pokusy (termíny).
Pokud student nesloží ani na čtvrtý termín úspěšně test, znamená to ukončení studia.

Absolvování tohoto předmětu je nutnou podmínkou pro zapsání řady oborových předmětů a předmětů vyučovaných v PC učebnách.

V rámci předmětu neprobíhá žádná výuka, ale pouze testování. Testovány jsou základní znalosti používání počítače, operačního systému, kancelářských aplikací, grafiky a bezpečnosti. Pokud někdo potřebuje své znalosti doplnit, v sekci Studijní materiály najde dostatek vhodných podkladů a doporučení pro studium. Lze využít i přímých konzultací s garantem předmětu.

Termíny testování jsou vypisovány ve STAGu v průběhu celého semestru a student je povinen se na termíny testování zapsat. V případě, že studentovi jeho termín testování nevyhovuje, musí se s dostatečným předstihem z termínu odepsat. Na dodatečné omluvy nebude brán zřetel, termín propadá bez nároku na náhradní termín a je klasifikován jako “neuspěl(a)”.
Výjimku tvoří nemoc, zpoždění spoje apod. – je nutno doložit patřičným dokladem.

Veškeré další informace o průběhu testování naleznete v kurzu Online testy předmětu KIN/ITT.

 

Uznání předmětu

Pokud by někdo chtěl předmět KIN/ITT uznat na základě předchozího studia, nechť předloží garantovi potřebné dokumenty pro uznání předmětu nejpozději v zápočtovém týdnu semestru, ve kterém má předmět zapsaný.
(Dodatek: Tento termín se nijak nedotýká zápisů do indexu !! Zápis do indexu splněného nebo uznaného předmětu lze řešit kdykoli.)

Pokud se jedná o uznání předmětu na základě předchozího splnění KIN/ITT, předmět uznává vedoucí katedry informatiky doc. Vaníček nebo dr. Havelková.

 

Vyhodnocení a zápočet

Vyhodnocení testu proběhne do jednoho týdne a výsledky jsou zapsány v moodlu.

Podmínkou k udělení zápočtu je úspěšné složení testu (dosažení stanoveného počtu bodů v testu tj. min 51 bodů).

Pokud jste v testu uspěli, překontrolujte si uznání zápočtu ve Stagu.

Je výrazně doporučeno všem studentům, aby v případě neúspěchu u řádného termínu a pociťované neznalosti či nedostatečnosti testovaných oblastí informační gramotnosti, kontaktovali pracovníky katedry informatiky, vyžádali si adekvátní konzultace k daným tématům, poctivě dostudovali a odstranili tak své neznalosti, je zbytečné mít problémy či dokonce muset ukončit své studium na tak základních věcech, které jsou dnes v osnovách základních škol.

Zápočet je do indexu zapisován v termínu libovolného dalšího testování přímo v učebně nebo v konzultačních hodinách garanta/zkoušejícího.

 

Opravný termín

Neúspěšný student má možnost v daném semestru jednoho opravného testu v termínu. Jako opravný termín lze využít libovolný vypsaný termín předmětu.

Pokud student neuspěje ani při opravném testu, nezískává zápočet. Má však pochopitelně možnost zapsat si předmět podruhé. Celkem má tedy student k dispozici maximálně čtyři termíny pro složení předmětu ITT, není-li úspěšný ani na čtvrtém a tedy posledním pokusu, pak je mu studijním oddělením PF ukončeno studium na fakultě.

Veškeré další situace řeší výhradně proděkan pro studium.