Informatika. Budoucnost začíná u nás.

Státní závěrečné zkoušky

Informace k organizaci státních závěrečných zkoušek na katedře informatiky PF JU

Od akademického roku 2023 – 24 jsou v jednom akademickém roce vypisovány termíny státních závěrečných zkoušek (SZZ) takto:

  • zimní (během zimního zkouškového období) – pro všechny studijní programy
  • letní (během letního zkouškového období) – pro všechny studijní programy
  • podzimní (poslední týden v srpnu) – pouze pro magisterské, navazující a  CŽV studijní programy. Pro bakalářské studijní programy není podzimní termín státnic vypisován s výjimkou studentů, kteří během studia měli zahraniční výjezd (Erasmus).

K státnicím i k obhajobě je třeba se zapsat na konkrétní vypsaný termín zkoušky ve Stagu. Nestačí zapsat si předmět ve Stagu (tento zápis je pouze technický a umožňuje pozdější zápis na vypsaný termín zkoušky). Pokud si student žádný termín nezapíše, zapsaný předmět mu nepropadá (lze si jej bez následků odepsat).

Směrnice vedoucího katedry k SZZ

Ke státnicím a obhajobám kvalifikačních prací byla vydána Směrnice vedoucího katedry (je přílohou této stránky – dole).

Ze směrnice vyjímáme některé informace:

 

Obhajoba závěrečné práce

Má-li student svoji závěrečnou práci (bakalářskou, diplomovou) na katedře informatiky, obhajuje práci před komisí pro SZZ.

Průběh obhajoby: Nejprve student představí komisi výsledky své práce (cíle a metody, hlavní řešené problémy, přínos práce, předvedení výsledků). Na své vystoupení má k dispozici 12 minut, ne více. Poté jsou přečteny posudky a následuje rozprava, při níž student odpovídá na dotazy z komise.

Je povinností studenta předem si vyzkoušet technické řešení své prezentace k obhajobě na učebně.

Pravidla, týkající se státních zkoušek, jsou členěna podle studijních oborů.

 

Studijní obor bc. ITs, ITA

Student bc. stupně učitelství nebo IT asistent může jednotlivé části SZZ skládat v různých termínech. Obhajoba práce přitom nemusí probíhat v tomtéž termínu jako SZZ z informatiky.

Studijní obor ITs má nastaven vzorový studijní plán tak, že při jeho dodržování může složit SZZ z informatiky na konci 5. semestru.

Obsah a průběh SZZ

Státní zkouška je ústní. Student si vylosuje jednu teoretickou otázku a jednu praktickou úlohu. Na teoretickou otázku student odpovídá ústně. Praktickou úlohu student vyřeší při přípravě „na potítku“ a před komisí předvede a obhájí její řešení. Čas na přípravu je max. 30 minut, délka zkoušky by neměla přesáhnout 20 minut.

Zkušební okruhy jsou zveřejněny ve Směrnici vedoucího katedry k SZZ dole na této stránce v Dokumentech. Směrnici si stáhněte a okruhy v ní vyhledejte.

Vzorové praktické problémové úlohy jsou zveřejněny dole na této stránce v Dokumentech.

 

 Studijní obor bc. ITE

Student neučitelské informatiky musí všechny části SZZ složit v jednom termínu, protože jde o jednooborové studium. SZZ musí začít obhajobou bakalářské práce.

Jednotlivé části SZZ, konané na různých katedrách, by měly proběhnout v různé dny, ovšem není možné jednu zkoušku absolvovat např. v létě a druhou na podzim. Nepřihlášení se k některé z částí zkoušky znamená automaticky neprospěch u této části a tedy propadnutí termínu.

Obsah a průběh SZZ

Státní zkouška z informatiky je ústní. Student si vylosuje jednu teoretickou otázku a jednu praktickou úlohu. Na teoretickou otázku student odpovídá ústně. Praktickou úlohu student vyřeší při přípravě „na potítku“ a před komisí předvede a obhájí její řešení. Čas na přípravu je max. 30 minut, délka zkoušky by neměla přesáhnout 25 minut.

Zkušební okruhy jsou zveřejněny ve Směrnici vedoucího katedry k SZZ dole na této stránce v Dokumentech. Směrnici si stáhněte a okruhy v ní vyhledejte.

Vzorové praktické problémové úlohy jsou zveřejněny dole na této stránce v Dokumentech.

Povahu SZZ z pedagogiky a psychologie určuje katedra pedagogiky a psychologie. Aktuální okruhy ke zkoušce z pedagogiky a psychologie jsou zveřejněny dole na této stránce v Dokumentech.

 

Studijní obory Mgr. Učitelství informatiky ITsn, ITAn

Student učitelství informatiky, v kombinaci s jiným vyučovacím předmětem nebo jednoobor, může jednotlivé části SZZ skládat v různých termínech. Obhajoba práce nemusí probíhat v tomtéž termínu jako SZZ z informatiky.

Obsah a průběh SZZ

SZZ z informatiky je ústní. Jedna z otázek je z informatiky, druhá z didaktiky. Čas na přípravu je 60 minut, délka zkoušky by neměla přesáhnout 30 minut.

K otázce z didaktiky informatiky dostane student některé z témat z obsahu výuky informatiky na 2. stupni základní školy. K tomuto tématu  student při přípravě vypracuje kurikulum pro výuku tohoto tématu v rozsahu 3 – 4 úloh nebo aktivit pro žáky. K tvorbě tohoto kurikula bude mít k dispozici na potítku učebnice informatiky a může také využít své portfolio, nebude mít ale k dispozici počítač. Toto kurikulum následně student obhájí před komisí.

Zkušební okruhy z informatiky a podrobnější požadavky na vytvořené kurikulum jsou zveřejněny ve Směrnici vedoucího katedry k SZZ (dole na této stránce v Dokumentech).

Portfolio praxí ke státním závěrečným zkouškám

Student navazujícího magisterského studia předkládá ke státním závěrečným zkouškám v tištěné podobě portfolio ze své dosavadní pedagogické praxe z informatiky (u bakalářských státnic se žádné portfolio nepředkládá).

Vytištěné portfolio odevzdá nejpozději týden před státnicemi sekretářce katedry. Po zkoušce si jej opět odnese (může se mu v kariéře hodit).

Portfolio musí obsahovat:

  • Úvodní stranu.
  • Přehled materiálů, zahrnutých v portfoliu.
  • Přehled absolvované praxe (počty hodin, škola, témata odučených hodin) a písemné přípravy.
  • Portfolio může obsahovat přehled mimoškolní pedagogické činnosti, seznam či doklady o absolvování kurzů, workshopů, popularizačních akcí, týkajících se vzdělávání obecně a výuky informatiky. Může zahrnovat další materiály, které dokládají studentovu aktivní činnost v této oblasti.
  • Portfolio bude student mít k dispozici při přípravě na potítku. Při zkoušce z didaktiky bude vítáno, když v něm bude moci ukázat úlohy nebo dokumentovat něco, co se bude týkat dané otázky.

Hodnocení státní zkoušky

Podmínkou pro úspěšné složení SZZ z informatiky je úspěšné „zvládnutí“ (tj. klasifikace „dobře“ a lepší) obou zadaných otázek. Neúspěch v jedné části zkoušky znamená neúspěšný výsledek SZZ.

Celkové hodnocení výsledku SZZ z informatiky není výsledkem výpočtu nějakého průměru z jednotlivých otázek, je určeno na základě komplexního posouzení výkonu zkoušeného. Komise rozhoduje o známce v jednání s vyloučením veřejnosti. Pokud se nedosáhne konsensu, následuje hlasování; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

Prostudujte si celou směrnici ke SZZ

Vyplatí se to.

Nespoléhejte na „zaručené informace“ od spolužáků – bývají často zkreslené a pro vaši situaci nevhodné.

Nová směrnice je platná od 1. 4. 2024.

 

Dokumenty

Soubor Popis Datum přidání Velikost
pdf vzorové praktické úlohy - obor ITE 11. 03. 2019 12:30 474 KB
pdf vzorové-praktické-úlohy-obor ITs 17. 07. 2022 16:29 892 KB
pdf Směrnice vedoucího KIN k SZZ 29. 03. 2024 18:27 1 016 KB