Informatika. Budoucnost začíná u nás.

Aktuální projekty

Výzkumné projekty

Rozvoj informatického myšlení pomocí situačních algoritmických problémů

RČP: TL03000222

tříletý projekt 08/2020 – 02/2023

Výzkumný projekt TAČR, řešitel Jiří Vaníček, spoluřešitelé Václav Šimandl, Václav Dobiáš.

Cílem je vyvinout a aplikovat na školách učební pomůcku pro výuku informatiky, softwarový modul, který umožní vytvářet interaktivní situační úlohy z programování. Žák v něm bude úlohy řešit sestavením programu z bloků s možností svůj program testovat a ladit.

Edukační obsah pro rozvoj matematického a informatického myšlení

RČP: 121/2019/S

tříletý projekt 01/2019 – 12/2021

Výzkumný projekt Grantové agentury Jihočeské univerzity společně s katedrou matematiky PF JU, řešitel Pavel Pech, spoluřešitelem Jiří Vaníček.

Projekt podporuje vlastní bádání doktorandů a jejich publikační činnost.

Řešení problémů jako jedna z klíčových kompetencí ve výuce matematiky a informatiky

RČP: GAJU 121/2016/S

tříletý projekt 01/2016 – 12/2018

Výzkumný projekt Grantové agentury Jihočeské univerzity společně s katedrou matematiky PF JU, řešitel Pavel Pech, spoluřešitelem Jiří Vaníček.

Výzkumný projekt pro podporu badatelských týmů doktorandů navazuje na projekt Badatelsky orientovaná výuka matematiky a informatiky s podporou technologií (RČP: 017/2013/S, v letech 2013 – 2015). Projekt podporuje vlastní bádání doktorandů a jejich publikační činnost.

 

Rozvojové projekty

PRIM – Podpora rozvíjení informatického myšlení

RČP: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322

tříletý projekt 09/2017 – 08/2020

Strategický projekt vypsaný MŠMT má za cíl připravit půdu pro změnu zaměření školního informatického vzdělávání pro všechny stupně škol směrem k výuce algoritmizace, informatického myšlení, s odklonem od uživatelského přístupu k počítači.

Náplň projektu zahrnuje mj.

 • tvorbu školního kurikula a vzdělávacích materiálů pro předmět informatika
 • přípravu masívního školení učitelů v praxi včetně MOOC kurzů pro veřejnost
 • změnu v přípravě učitelů na fakultách včetně povinné didaktické přípravy pro všechny studenty učitelství 1. stupně ZŠ a učitelství informatiky a ICT

Projekt je hrazen z OP VVV, příjemcem je Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, garantem projektu je Jiří Vaníček. Partnery projektu jsou všechny pedagogické fakulty v ČR a Národní ústav pro vzdělávání.

 

Rozvojové projekty s účastí pracovníků katedry

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

 • RČP:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660
 • Projekt je tříletý, od 11/2016 do 10/2019
 • Projekt je hrazen z OP VVV
 • Koordinátor projektu pro oblast ICT: Petr Pexa
 • Metodici pro oblast ICT: Michala Kotlasová, Jan Jára, Radovan Mikeš a Miroslav Kotlas
 • Cíle projektu:
  • Podpora a inovace výuky ICT na základních školách a víceletých gymnáziích v souvislosti s novým RVP pro vzdělávací oblast ICT
  • Vytvoření vzorového ŠVP pro vzdělávací oblast ICT na základě nového RVP
  • Metodická podpora učitelů ICT v síti partnerských škol formou odborných workshopů

 

Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí

 • RČP: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659
 • Projekt je tříletý, od ledna 2017 do prosince 2019
 • Oborový didaktik a oborový garant: Václav Dobiáš
 • Projekt je zaměřen na vytvoření spolupráce mezi pedagogickými pracovníky na ZŠ a SŠ a oborovými didaktiky na VŠ. V průběhu realizace projektu vzniknou dvě společenství (Didaktika přírodovědných předmětů pro učitele ZŠ a Didaktika odborných předmětů pro učitele SŠ). Napříč oběma společenstvími budou řešena témata modulovým způsobem s důrazem na vytvoření sítě spolupráce. Moduly budou zaměřeny na vzdělávání v oblasti pedagogiky a psychologie, oborových didaktik a mezipředmětových vazeb.

 

IPUP – Inovace přípravy učitelů pro praxi

 • RČP: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960
 • Projekt je na 30 měsíců od 3/2018 do 8/2020
 • Projekt je hrazen z OP VVV
 • Koordinátoři a specialisté praxe na KIN: Petr Pexa (KA 1, KA 2) a Patrik Klofáč (KA 3)
 • Cíle projektu:
  • Podpora, inovace a rozvoj všech typů pedagogických praxí na PF JU
  • Zvýšení kvality pregraduální přípravy budoucích učitelů
  • Posílení profesní orientace budoucích učitelů na praxi
  • Zvýšení motivace budoucích učitelů k výkonu učitelské profese

 

Rozvoj JU – ESF – DA 2.1 Pedagogické kompetence

 • RČP: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002348
 • Projekt je tříletý, od 6/2017 do 5/2020
 • Odborný řešitel: Petr Pexa
 • Cíle projektu:

 

Pracovní postupy pro digitalizaci ve školách

 • RČP: CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/19_078/0018246
 • Projekt při Jihočeské hospodářské komoře ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity
 • Odborný řešitel: Petr Pexa
 • Cíle projektu: