Informatika. Budoucnost začíná u nás.

Studentské praxe

Metodik praxí – PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

Průběžně sledujte aktuální informace k termínům praxí na stránce průběžných praxí a @KIN_PF_JU!

Povinné pojištění praxe! Na všechny typy praxí (asistentské, terénní, průběžné i souvislé) je nutné mít od studijního roku 2019/2020 uzavřené pojištění odpovědnosti za újmu. Pojištění zajistí i fakulta za 240 Kč/rok, více informací je na https://www.pf.jcu.cz/education/department/praxe/pojisteni.php.

 

Studentské praxe na katedře informatiky probíhají v následujících předmětech:

 

1. Průběžná pedagogická praxe pro navazující učitelské studium (KIN/0PRP)

 • Charakteristika: studenti navštěvují během semestru ve skupinách fakultní základní školu, kde provádějí náslechy a každý student několikrát za semestr odučí svou vlastní hodinu pod dohledem metodika fakulty a uvádějícího učitele na škole. Po náslechu (výstupu) následuje rozbor hodiny. Předmět je rozvrhován 2 hodinami týdně.
 • Zápis: student si zapisuje průběžnou praxi KIN/0PRP resp. NPPZ v 1. ročníku navazujícího studia v zimním nebo letním semestru podle studovaného oboru.
 • Podmiňujícím předmětem průběžné praxe KIN/0PRP resp. NPPZ je Didaktika informatiky I.
 • Pojištění praxe – na tuto praxi je nutné mít uzavřené pojištění odpovědnosti za újmu, více informací na https://www.pf.jcu.cz/education/department/praxe/pojisteni.php.
 • Více informací k průběžné praxi, termíny

 

2. Souvislá pedagogická praxe pro navazující učitelské studium (KIN/0SRP)

 • Charakteristika: student se účastní po dobu 4 týdnů života na základní škole v roli učitele – zde učí a koná náslechy. Má pro každý obor na této škole stanoveného vedoucího učitele praxe. Školu si student zvolí sám, musí být však schválena metodikem praxe, který je také schopen praxi zajistit na vybraných fakultních školách v Č. Budějovicích.
 • Zápis: Praxi může student vykonat teprve po absolvování praxe průběžné KIN/0PRP.
 • Souvislá praxe je centrálně organizována a administrována Oddělením pedagogických praxí PF JU.
 • Pojištění praxe – na tuto praxi je nutné mít uzavřené pojištění odpovědnosti za újmu, více informací na https://www.pf.jcu.cz/education/department/praxe/pojisteni.php.
 • Více informací k této souvislé praxi na stránce Oddělení praxí PF JU.

Nové – portfolio praxí ke státním závěrečným zkouškám v navazujícím studiu

 • Od ak. roku 2017/2018 předkládá student navazujícího magisterského studia ke státním závěrečným zkouškám v tištěné podobě portfolio z příprav ze své průběžné a souvislé pedagogické praxe z informatiky.
 • Portfolio musí obsahovat (výběr ze Směrnice vedoucího katedry informatiky č. 1/2017 ke státním závěrečným zkouškám):
  • Úvodní stranu.
  • Přehled materiálů, zahrnutých v portfoliu.
  • Přehled absolvované praxe (počty hodin, škola, témata odučených hodin).
  • Portfolio může obsahovat přehled mimoškolní pedagogické činnosti, seznam či doklady o absolvování kurzů, workshopů, popularizačních akcí, týkajících se vzdělávání obecně a výuky informatiky. Může zahrnovat další materiály, které dokládají studentovu aktivní činnost v této oblasti.
 • Portfolio může být použito ke konkretizaci otázky z didaktiky informatiky nebo k dotazu ze strany komise při zkoušení.
 • Kompletní Směrnice vedoucího katedry informatiky č. 1/2017 ke státním závěrečným zkouškám.

 

3. Asistentská pedagogická praxe pro učitelské studium (KIN/7XA, 0IAP, 0XA)

 • Charakteristika: student individuálně navštěvuje zvolenou základní školu (nebo nižší stupně víceletého gymnázia), kde slouží jako asistent učiteli. Pomáhá při výuce a přípravě na výuku, pomáhá s provozem učebny – podle potřeby učitele, jehož je asistentem. Délka praxe zhruba odpovídá 2 hodinám týdně po dobu semestru pro KIN/7XA a KIN/0XA a  4 hodinám týdně pro KIN/0IAP. Je možno si ji zapsat již od 1. ročníku!
 • Nejedná se o praxi pedagogickou, student tedy nemusí učit, ale v případě potřeby může.
 • Jako asistentskou praxi je možné uznat i dlouhodobou výuku informatiky na zvolené škole (např. jako suplování či záskok za mateřskou).
 • Zápis: student si nejprve musí praxi domluvit – sehnat školu a dobrého učitele informatiky, u něhož by praxi vykonal. Je vyžadován předchozí souhlas učitele, že se tak se studentem dohodl (viz formulář níže). Metodik katedry poté návrh praxe schvaluje. Zapsat si lze asistentskou praxi v kterémkoliv ročníku, lze ji absolvovat během celého studia dvakrát (jednou v bc. studiu, podruhé v navazujícím studiu).
 • Pojištění praxe – na tuto praxi je nutné mít uzavřené pojištění odpovědnosti za újmu, více informací na https://www.pf.jcu.cz/education/department/praxe/pojisteni.php.
 • Požadavky na udělení zápočtu:
  • písemné potvrzení podepsané učitelem a opatřené razítkem školy, že student praxi absolvoval (viz formulář níže).
  • předložení deníku praxe, tedy textového dokumentu či tabulky, obsahujícího výpis návštěv (datum, čas návštěv a obsah činnosti).
  • Formulář pro potvrzení asistentské praxe (v Chrome stahujte přes pravou myš a Uložit odkaz)

 

4. Oborová asistentská reflektovaná praxe pro bc. učitelské studium (7OAP)

 • Charakteristika: praxe probíhá společně na fakultních školách v Českých Budějovicích, studenti navštěvují školu během semestru ve skupinách. Obsahem praxe jsou především náslechy a pozorování ve výuce, asistentské činnosti ve vztahu k žákovi či pedagogovi (příprava pomůcek, instalace a údržba software na poč. učebně, opravování písemných prací, příprava skup. vyučování, projektů aj., individuální práce se žáky včetně doučování aj.).
  Studentovi je takto umožněno poznávat různé typy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné třídě – např. žáky s poruchami učení, s ADHD, s poruchami autistického spektra, žáky ze znevýhodněného sociálního prostředí, žáky nadané, žáky-cizince apod. Zároveň se studenti mohou podílet na práci asistenta učitele.
 • Nejedná se o praxi pedagogickou, student tedy nemusí učit, ale v případě potřeby může.
 • Pojištění praxe – na tuto praxi je nutné mít uzavřené pojištění odpovědnosti za újmu, více informací na https://www.pf.jcu.cz/education/department/praxe/pojisteni.php.

 

5. Terénní praxe pro bc. učitelské studium (KIN/7XT)

 • Charakteristika: Terénní praxi je možno konat na školách nebo ve vzdělávacích institucích služeb formou pravidelné docházky každý týden, formou projektu nebo bloku výuky, podle potřeb výchovně-vzdělávací instituce. Student přímo pracuje s mládeží ve věku 2. stupně ZŠ. Student např. celoročně vede zájmový kroužek na škole nebo dětský oddíl se zaměřením na informatiku apod. Cílem je získat zkušenosti s prací s dětmi, s vedením dětské skupiny a plánováním její činnosti.
 • Zápis: student si sám vybere skupinu dětí (školní nebo zájmový kroužek) pod nějakou školní či výchovně-vzdělávací institucí (škola, Dům dětí a mládeže, technické centrum), je vyžadován předchozí souhlas zástupce této instituce, že se tak se studentem dohodli (viz formulář níže). Svůj výběr student konzultuje s metodikem praxí na KIN, metodik katedry poté návrh praxe schvaluje.
 • Průběh: student během roku pravidelně vede zájmový kroužek nebo oddíl se zaměřením na počítače, informatiku, programování nebo robotiku, přímo pracuje s dětmi věku od 11 do 15 let. Je možné tento kroužek či skupinu vést ve dvojici. Může jít i o práci na nějakém jednorázovém projektu, pokud budou splněny ostatní podmínky a bude dostatečně obsažný (např. dětský tábor se zaměřením na počítače a informatiku, informatická olympiáda – posoudí garant předmětu). Nelze uplatnit výuku v řádném školním předmětu, zastupování učitele, suplování apod., k tomu slouží praxe asistentská KIN/ASPX.
  Student o své praxi vede deník, který spolu s potvrzením od zodpovědné osoby dané organizace a dalšími dokumentujícími materiály (např. fotografiemi, ukázkami z webu dané organizace, ukázkami prací svěřenců) předloží po skončení praxe.
 • Pojištění praxe – na tuto praxi je nutné mít uzavřené pojištění odpovědnosti za újmu, více informací na: https://www.pf.jcu.cz/education/department/praxe/pojisteni.php.
 • Požadavky na udělení zápočtu:
  • písemné potvrzení s podpisem zodpovědné osoby, že student praxi absolvoval
  • předložení deníku praxe – dokumentu obsahujícího datum, dobu návštěv a materiály, dokumentující obsah činnosti (viz výše)
  • Formulář pro potvrzení terénní praxe (v Chrome stahujte přes pravou myš a Uložit odkaz)

 

6. Asistentská praxe pro jednooborové bakalářské studium ITA (KIN/7PAP)

 • Charakteristika: Obsahem předmětu je odborná práce v IT. Studenti budou provádět odbornou praxi v délce 10 hodin za semestr s cílem seznámit se se základní problematikou aplikace informačních technologií ve školách a dalších vzdělávacích institucích. Praxe je organizována metodikem katedry informatiky a probíhá společně na vybraných školách v Českých Budějovicích. Nejedná se o praxi pedagogickou, ale odbornou v oboru ICT.
 • Studenti kombinovaného studia absolvují praxi individuálně v délce 10 hodin na jimi zvoleném pracovišti (škola, vzdělávací instituce, libovolná firma), absolvování doloží shodným potvrzením jako pro praxi souvislou (viz níže).
 • Cíle praxe: Seznámit se se školským prostředím z pohledu IT, kam bychom mohli zařadit elektronické zpracování pedagogické dokumentace, komunikaci školy s orgány státní správy a rodičovskou veřejností, využití technologií ve výuce, technické zabezpečení technologií, možnosti přizpůsobení vzdělávací technologie učitelem. Osvojit si základy odborných dovedností v roli asistenta učitele nebo ICT specialisty, pomoc při přípravě pomůcek, organizaci a správě školního webu, počítačových učeben, správy sítě školy apod.
 • Zápis: Praxi student vykonává ve 2. ročníku studia.
 • Pojištění praxe – na tuto praxi je nutné mít uzavřené pojištění odpovědnosti za újmu, více informací na https://www.pf.jcu.cz/education/department/praxe/pojisteni.php.
 • Termíny asistentské praxe a rozdělení do skupin

 

7. Souvislá odborná praxe pro jednooborové bak. studium ITA (KIN/7PIA)

 • Charakteristika: Obsahem předmětu je odborná práce v ICT. Studenti budou provádět 2 týdny (cca 40 hodin) praxi na vybraných školách, jiných vzdělávacích institucích, firmách a dalších organizacích s cílem seznámit se se základní problematikou aplikace informačních technologií v praxi. Praxi si student zajistí sám nebo může využít nabídku metodika praxe. Nejedná se o praxi pedagogickou, ale odbornou v oboru ICT. Absolvování praxe student doloží potvrzením (viz formulář níže).
 • Cíle praxe: Obsahem předmětu je odborná práce v oblasti ICT ve vybrané škole, vzdělávací instituci či odborné firmě s cílem seznámit se s chodem školy (instituce, firmy) v oblasti ICT, s problematikou využívání informačních technologií v životě školy (instituce, firmy) a komunikací s úřady a veřejností. Student má přiřazeného vedoucího pracovníka, který jej uvede do odborné problematiky, student dále spolupracuje s ICT koordinátorem školy, webmasterem či správcem informační sítě firmy.
 • Zápis: Praxi student vykonává ve 3. ročníku studia.
 • Pojištění praxe – na tuto praxi je nutné mít uzavřené pojištění odpovědnosti za újmu, více informací na https://www.pf.jcu.cz/education/department/praxe/pojisteni.php.
 • Požadavky na udělení zápočtu
  • písemné potvrzení podepsané vedoucím pracovníkem a opatřené razítkem školy (firmy), že student praxi absolvoval
  • předložení deníku praxe (obsahujícího výpis návštěv: datum a dobu návštěv a obsah činnosti)
  • zápočet uděluje metodik praxe PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. (možné také praxi předem konzultovat)
  • Formulář pro potvrzení souvislé praxe (v Chrome stahujte přes pravou myš a Uložit odkaz)