Informatika. Budoucnost začíná u nás.

Přijímací řízení – navaz. Mgr. obory učitelství informatiky

Jde o tradiční dvouoborové studium učitelství (informatika plus další vyučovací předmět).

Přijímací zkouška

Uchazečům, kteří JSOU ABSOLVENTY programu Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy se specializací Informační technologie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ nebo bc. oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě JU, je přijímací zkouška z informatiky prominuta. Uchazeči, kteří NEJSOU ABSOLVENTY žádného z těchto programů, konají do navazujícího studia ústní přijímací zkoušku z informatiky.

 

Okruhy k přijímací zkoušce

Uchazeč dostane dvě otázky: jednu teoretickou otázku a jednu praktickou úlohu.

Na teoretickou otázku uchazeč odpovídá ústně. Praktickou úlohu vyřeší při přípravě „na potítku“ a před komisí předvede a obhájí její řešení.

Teoretické otázky

 1. Operační systém
  Operační systém – definice, funkce a vlastnosti. Multitasking, multiuser. Přehled OS a jejich charakteristika.
 2. Procesy
  Blokové schéma stavů procesu. Multitasking. Preemptivní a nepreemptivní plánování. Výpis a ukončení procesu ve Windows a Linuxu.
 3. Operační paměť
  Význam operační paměti. Spolupráce procesoru a operační paměti. Základní funkce správce paměti. Metody správy paměti bez virtuální paměti a s virtuální pamětí (popis fungování, výhody a nevýhody).
 4. Synchronizace procesů
  Význam synchronizace procesů. Algoritmy pro přístup do kritické sekce. Synchronizační úlohy (producent – konzument, model – obraz, čtenáři – písaři, pět hladových filosofů).
 5. Architektura počítačů
  Architektury von Neumann vs. Harvard, funkce hlavních komponent počítače (paměť, procesor, HDD, …), současné alternativy (Raspberry Pi, smartphony).
 6. Číselné soustavy.
  Reprezentace čísel, textů. Kódy, Booleova algebra. Kontrola a oprava chyb.
 7. Procesor.
  Procesor, jeho blokové schéma. Aritmeticko-logická jednotka, sčítačka, řadič, registry. Instrukční cyklus, pipeline.
 8. Paměť.
  Spolupráce procesoru a operační paměti. Operační a cache paměť, základní požadavky a funkce. Pevné disky: princip záznamu a organizace dat. Souborový systém, základní organizace adresářů, souborů.
 9. Modely dat
  Entitně-relační a relační model dat. Porovnání modelů z hlediska úrovně modelování. Mapování ER modelu na relační model.
 10. Normální formy relací.
  Funkční závislosti. Klíče relačního schématu. Normalizace databází. Nultá, první, druhá a třetí normální forma.

Praktické problémové úlohy

 1. Relace
  Pojem a definice relace, vlastnosti relací (reflexivnost, symetričnost, antisymetričnost, tranzitivnost atd.). Znázornění relací grafem. Skládání relací.
 2. Grafy
  Základní pojmy, grafové operace. Stromy.
 3. Digitalizace akustického signálu
  Převod časového průběhu analogového signálu metodou PCM do binární podoby, výpočet paměťové náročnosti nekomprimovaného audia, aplikace metod bezeztrátové komprese na digitalizovaný signál.
 4. Rastrová reprezentace obrazu
  Převod obrázku v rastru do binární podoby, výpočet velikosti nekomprimovaného obrazu v různých barevných hloubkách. Kódování barev RGB, CMYK, HSL, reprezentace barev v hexadecimální soustavě. Úprava obrazu: histogram, křivky, jas, kontrast, odstín, saturace.
 5. Funkce v tabulkovém procesoru
  Číselné a statistické funkce. Podmínky, složené podmínky. Formát buňky. Použití v aplikačních úlohách.
 6. Operace s daty v tabulkovém procesoru
  Adresa buňky, kopírování vzorců a funkcí. Vyhledávací, textové, datumové funkce. Použití v aplikačních úlohách.
 7. Blokové programování – objekty
  Postavy ve Scratch jako objekty, jejich komunikace. Větvení, podmínky. Práce se seznamy.
 8. Blokové programování – procedury s parametry
  Událostmi řízené paralelní procesy. Procedury s parametry, proměnné.
 9. Programování – programové struktury
  Základní programové konstrukty. Větvení, iterace. Operace s proměnnými primitivních typů, řetězcovými proměnnými v Pythonu.
 10. Programování – datové struktury.
  Pole, seznamy, manipulace s jejich prvky v Pythonu.

Seznam ani znění praktických úloh není uchazečům předem znám. Praktická problémová úloha je komisí přidělena, tak aby tematicky odpovídala okruhu, který si uchazeč vylosuje.

Přehled ukázkových praktických úloh je ke stažení dole. Nejde ovšem o seznam úloh, pouze o ukázky, jak takové úlohy mohou vypadat. Vystavené úlohy jsou vybrány ze státnicových praktických úloh oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání. 

Dokumenty

Soubor Popis Datum přidání Velikost
pdf vzorové praktické úlohy - obor ITu 06. 01. 2021 21:12 1 MB