Informatika. Budoucnost začíná u nás.

Přijímací řízení – navaz. Mgr. jednoobor učitelství informatiky

Jde o jednooborové studium učitelství pouze informatiky (navazující na obor ITA).

Přijímací zkouška

Uchazečům, kteří JSOU ABSOLVENTY bc. programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku nebo Informační technologie a e-learning na Pedagogické fakultě JU, je přijímací zkouška z informatiky prominuta. Uchazeči, kteří NEJSOU ABSOLVENTY žádného z těchto programů, konají do navazujícího studia ústní přijímací zkoušku z informatiky.

 

Okruhy k přijímací zkoušce

Uchazeč dostane dvě otázky: jednu teoretickou otázku a jednu praktickou úlohu.

Na teoretickou otázku uchazeč odpovídá ústně. Praktickou úlohu vyřeší při přípravě „na potítku“ a před komisí předvede a obhájí její řešení.

Teoretické otázky

 1. Operační systém
  Operační systém – definice, funkce a vlastnosti. Multitasking, multiuser. Přehled OS a jejich charakteristika.
 2. Procesy
  Blokové schéma stavů procesu. Multitasking. Preemptivní a nepreemptivní plánování. Výpis a ukončení procesu ve Windows a Linuxu.
 3. Deadlock
  Deadlock – vysvětlení pojmu, podmínky vzniku. Metody předcházení deadlocku, vyhýbání se deadlocku, detekce a řešení deadlocku.
 4. Síťová vrstva
  Popis IP protokolu, důležité atributy IP datagramu, principy hierarchického adresování, adresování podsítí, funkce směrovačů, next-hop adresa (činnost směrovače), struktura IP adresy (IPv4 i IPv6), maska sítě.
 5. Transportní vrstva
  Funkce transportní vrstvy, protokoly TCP, UDP, klíčové funkce a pohled z hlediska spolehlivosti, adresace portů, segmentace, navazování a ukončení spojení. Příklady, kde je vhodné použít TCP a kde UDP.
 6. Architektura sítí, služby sítí
  Popis a porovnání architektury TCP/IP a ISO OSI, funkce jednotlivých vrstev. Protokoly aplikační vrstvy modelu TCP/IP, Telnet, SSH, SMTP, POP, IMAP, HTTP a systém DNS), další aplikace.
 7. Informace
  Pojem informace, míra informace, neurčitost. Shanonova věta. Signál, abeceda. Zpráva, atributy zprávy, informační hodnota zprávy.
 8. Kódování
  Klasifikace kódů, smysl a význam kódování, prefixové kódy, prefixový strom, redundance, rovnoměrné kódy.
 9. Komprese
  Komprese, statistické metody, Huffmanovo kódování, aritmetické kódování, slovníkové metody – LZ77.
 10. Algoritmy – základní pojmy
  Definice algoritmu, základní vlastnosti algoritmů. Správnost algoritmů, obecnost, efektivita. Časová a paměťová složitost algoritmů.
 11. Datové struktury
  Základní struktury – zásobník, fronta, prioritní fronta, lineární spojové seznamy. Stromy, binární vyhledávací stromy. Princip, implementace, použití.
 12. Řadicí algoritmy
  Třídicí, řadicí, vyhledávací algoritmy. Selection Sort, Insert Sort, Bubble Sort, Heap Sort, Quick Sort. Půlení intervalu. Princip, výhody a nevýhody, typické použití.
 13. E-learning
  Charakteristika tohoto typu vzdělávání. Vhodná elektronická prostředí, kritéria. Struktura kurzu z hlediska výuky, opakování, procvičování a kontroly znalostí. Role tutora, zpětná vazb Blended learning – charakteristika, klady a zápory oproti běžné výuce.
 14. Architektura počítačů
  Binární soustava: důvod, reprezentace čísel a znaků. Architektury von Neumann vs. Harvard, vysvětlit funkci hlavních komponent počítače (paměť, procesor, HDD, …).
 15. Vstupně-výstupní zařízení a periferie počítače
  Vstupní zařízení (klávesnice, myš, dotyková obrazovka, …), výstupní zařízení

Praktické problémové úlohy

 1. Kombinatorické principy
  Princip bijekce, princip součtu, součinu, logický strom, princip inkluze-exkluze, princip faktorizace.
 2. Relace
  Pojem a definice relace, vlastnosti relací (reflexivnost, symetričnost, antisymetričnost, tranzitivnost atd.). Znázornění relací grafem. Skládání relací.
 3. Grafy
  Základní pojmy, grafové operace. Stromy.
 4. Aplikace teorie grafů
  Metrické úlohy na grafech, cestování v grafech. Hledání minimální kostry grafu, hledání nejkratší cesty.
 5. Datový kód webové stránky, HTML, XHTML
  Základní struktura datového kódu webové stránky, DTD, kódování webu (znakové sady), metainformace, hlavička a patička webu, tělo webu. Základní sémantika pro písmo, odstavce a nadpisy. Obrázky na webu a jejich formát, obrazové mapy, webové odkazy a tabulky.
 6. Validita kódu, optimalizace webu pro vyhledávače
  Validita kódu, optimalizační techniky (SEO), specifika jazyka XHTML v porovnání s HTML, specifika HTML5, on-page faktory, off-page faktory, Page Rank, zpětné odkazy, nástroje pro testování validity a SEO.
 7. Sazba dokumentu v LATEX
  Základní kód dokumentu v LaTeX, třídy, rozšiřující balíčky, syntaxe příkazů a symbolů, sazba speciálních znaků, komentáře, sazba matematických vzorců. Typy a velikost písma v LaTeX, nadpisy, prostředí v LaTeX. Obrázek v LaTeX dokumentu a jeho formát.
 8. Blokové programování
  Základní principy objektově orientovaného programování. Zapouzdřenost, dědičnost, víceznačnost. Návrh třídy. Instanční a statické členy třídy.
 9. Programové struktury
  Základní programové konstrukty. Větvení, iterace. Operace s proměnnými primitivních typů, řetězcovými proměnnými a poli. Ladění, refaktorizace.
 10. Programování s datovými strukturami
  Operace se složitějšími datovými strukturami – seznam, fronta, zásobník, hash mapa (hash tabulka). Ladění, refaktorizace.
 11. Digitalizace akustického signálu
  Převod časového průběhu analogového signálu metodou PCM do binární podoby, výpočet paměťové náročnosti nekomprimovaného audia, aplikace metod bezeztrátové komprese na digitalizovaný signál (Huffmann, RLE).
 12. Rastrová reprezentace obrazu
  Převod obrázku v rastru do binární podoby, výpočet velikosti nekomprimovaného obrazu v různých barevných hloubkách. Kódování barev RGB, CMYK, HSL, reprezentace barev v hexadecimální soustavě. Úprava obrazu: histogram, křivky, jas, kontrast, odstín, saturace.
 13. Návrh databáze
  Entitně-relační a relační model dat. Mapování ER modelu na relační model.
 14. Dotazy nad databází
  Dotazovací jazyky. Relační algebra. SQL.
 15. Normalizace relační databáze
  Relační databáze. Funkční závislosti. Určování klíčů. Normalizace databází. První, druhá, třetí a Boyce-Coddova normální forma. Dekompozice a syntéza.

Seznam ani znění praktických úloh není uchazečům předem znám. Praktická problémová úloha je komisí přidělena.

Přehled ukázkových praktických úloh je ke stažení dole. Nejde ovšem o jejich seznam ani výběr z těchto úloh, pouze o ukázky, jak takové úlohy mohou vypadat. Vystavené úlohy jsou vybrány ze státnicových praktických úloh oboru Informační technologie a e-learning.

Dokumenty

Soubor Popis Datum přidání Velikost
pdf vzorové praktické úlohy - obor ITE 11. 03. 2019 12:30 474 KB