Informatika. Budoucnost začíná u nás.

Diplomový seminář

Pod tímto názvem rozumíme předměty, které si zapisuje student, připravující svoji kvalifikační práci. Jeho alternativní názvy pro různé studijní obory jsou např. seminář k závěrečné práci, bakalářská práce.

 

Dvě části semináře

Seminář je dvousemestrový, na sebe navazující, skládá se ze dvou částí (7SB1, 7SB2 nebo BAPA, DISA nebo UBP1, UBP2 nebo 8SD1, 8SD2 nebo 0SD1, 0SD2 nebo NMP1, NMP2 nebo DIS1, DIS2); seznam zkratek pro jednotlivé obory je uveden dále.

 • V prvním semestru diplomant pravidelně konzultuje se svým vedoucím práce a navštěvuje seminář č. 1, jinak pracuje individuálně na své práci.
 • Ve druhém semestru diplomant pravidelně konzultuje se svým vedoucím práce a navštěvuje seminář č. 2 a v jeho rámci vystoupí s obhajobou své práce „nanečisto“. Mimoto individuálně pracuje na své práci.

Pro jednotlivé studijní obory jsou zkratky předmětů následující:

 • KIN/7SB1, KIN/7SB2 pro studenty ITs (Informační technologie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ) a ITA (Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku)
 • KIN/BAPA, KIN/DISA pro studenty oboru ITEp (Informační technologie a e-learning – prezenční)
 • KIN/UBP1, KIN/UBP2 pro studenty ITu (Informační technologie se zaměřením na vzdělávání)
 • KIN/8SD1, KIN/8DS2 pro studenty oboru NŠ studující podle nové akreditace (Učitelství pro 1. stupeň základních škol)
 • KIN/0SD1, KIN/0SD2 pro studenty ITsn (Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací informatika) a ITAn (Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ – jednooborové studium)
 • KIN/NMP1, KIN/NMP2 pro studenty Inn (Informatika – navazující magisterské studium)
 • KIN/DIS1, KIN/DIS2 pro studenty NŠ studující podle staré akreditace (Učitelství pro 1. stupeň základních škol)

Kdy si zapsat tento předmět

 • První seminář (7SB1, BAPA, UBP1, 8SD1,  0SD1, NMP1, DIS1) si student zapisuje v semestru, ve kterém začíná pracovat na své kvalifikační práci. Předmět se otevírá vždy jen v letním semestru.
 • Druhý seminář (7SB2, DISA, UBP2, 8SD1, 0SD2, NMP2, DIS2) si student zapisuje v semestru, ve kterém bude práci obhajovat. Předmět se otevírá jen v letním semestru (v zimním semestru lze otevřít jen ve výjimečných případech).
 • Student studující podle nové akreditace (ITs, ITA, ITsn, ITAn, NŠ) si zapisuje ještě třetí seminář Redakce závěrečné práce (7ZRB, 0ZRD, 8RD). Tento seminář si student zapisuje v semestru, ve kterém bude práci obhajovat (tj. současně s druhým seminářem). Tento předmět nemá rozvrh a zápočet je udělen za odevzdání závěrečné práce.

 

Požadavky na zápočet

Podmínkou udělení zápočtu z prvního i druhého semináře je především plnění dohod s vedoucím práce (frekvence konzultací, pokrok v tvorbě práce, plnění průběžných úkolů dle požadavků vedoucího práce). Student se rovněž pravidelně zúčastňuje výuky předmětu diplomový seminář podle stanoveného rozvrhu. Bližší požadavky jsou uvedeny ve STAGu.

 

Pokyny k úpravě elektronické podoby závěrečných prací

 

Typografický vzor sazby kvalifikačních prací

Postup pro odevzdání závěrečné práce:

 1. Student vloží elektronickou PDF verzi své záverečné práce do STAGu
 2. Student následně odevzdá dva výtisky své závěrečné práce na sekretariát katedry včetně případných příloh na CD nebo DVD (ty musí být přiloženy ke každému výtisku)
  • Jeden výtisk musí být v klasické tvrdé vazbě
  • Druhý výtisk může být v kroužkové vazbě; tento výtisk bude studentovi po obhajobě práce vrácen

 

Termíny zadání a odevzdání kvalifikačních prací na KIN

viz Harmonogram akademinckého roku na úvodní stránce KIN

Bližší informace o předmětech poskytne Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.