Cлава Україні!

Diplomový seminář

Pod tímto názvem rozumíme předměty, které si zapisuje student, připravující svoji kvalifikační práci. Jeho alternativní názvy pro různé studijní obory jsou např. seminář k závěrečné práci, bakalářská práce.

 

Dvě části

Seminář je dvousemestrový, na sebe navazující, skládá se ze dvou částí (BAPA, DISA nebo BAPE, DISE nebo UBP1, UBP2 nebo NMP1, NMP2 nebo DIS1, DIS2); seznam zkratek pro jednotlivé obory je uveden dále.

 • V prvním semestru diplomant pravidelně konzultuje se svým vedoucím práce a navštěvuje seminář č. 1, jinak pracuje individuálně na své práci.
 • Ve druhém semestru diplomant pravidelně konzultuje se svým vedoucím práce a navštěvuje seminář č. 2 a v jeho rámci vystoupí s obhajobou své práce „nanečisto“. Mimoto individuálně pracuje na své práci.

Pro jednotlivé studijní obory jsou zkratky předmětů následující:

 • KIN/BAPA, KIN/DISA pro studenty oboru ITEp (Informační technologie a e-learning – prezenční)
 • KIN/BAPE, KIN/DISE pro studenty oboru ITEk (Informační technologie a e-learning – kombinované)
 • KIN/UBP1, KIN/UBP2 pro studenty ITu  (Informační technologie se zaměřením na vzdělávání)
 • KIN/NMP1, KIN/NMP2 pro studenty Inn (Informatika – navazující magisterské studium)
 • KIN/DIS1, KIN/DIS2 pro studenty NŠ (Učitelství pro 1. stupeň základních škol)

 

Kdy si zapsat tento předmět

 • První seminář (BAPA, BAPE, UBP1, NMP1, DIS1) si student zapisuje v semestru, ve kterém začíná pracovat na své kvalifikační práci. Předmět se otevírá vždy jen v letním semestru.
 • Druhý seminář (DISA, DISE, UBP2, NMP2, DIS2) si student zapisuje v semestru, ve kterém bude práci obhajovat. Předmět se otevírá jen v letním semestru (v zimním semestru lze otevřít jen ve výjimečných případech).

 

Požadavky na zápočet

Podmínkou udělení zápočtu z prvního i druhého semináře je především plnění dohod s vedoucím práce (frekvence konzultací, pokrok v tvorbě práce, plnění průběžných úkolů dle požadavků vedoucího práce). Student se rovněž pravidelně zúčastňuje výuky předmětu diplomový seminář podle stanoveného rozvrhu.

 

Pokyny k úpravě elektronické podoby závěrečných prací

 

Typografický vzor sazby kvalifikačních prací

Postup pro odevzdání závěrečné práce:

 1. Student vloží elektronickou PDF verzi své záverečné práce do STAGu
 2. Student následně odevzdá dva výtisky své závěrečné práce na sekretariát katedry včetně případných příloh na CD nebo DVD (ty musí být přiloženy ke každému výtisku)
  • Jeden výtisk musí být v klasické tvrdé vazbě
  • Druhý výtisk může být v kroužkové vazbě; tento výtisk bude studentovi po obhajobě práce vrácen

 

Termíny zadání a odevzdání kvalifikačních prací na KIN

 Zimní semestr 2021/22

18.10.2021 Vyvěšení témat kvalifikačních prací (DP) pro studenty učitelství na webu katedry
4.11.2021 Zadání DP (k tomuto datu mají studenti vybráno téma a jsou dohodnuti s vedoucím práce, nahlášeno na sekretariát)
12.11.2021 Odevzdání elektronické verze zadání DP na sekretariát katedry
3.1.2022 Mezní termín odevzdání hotových svázaných prací na katedru a el. verze do Stagu

 

Letní semestr 2021/22

11.3.2022 Vypsání témat kvalifikačních prací (BP) pro bakalářské obory na webu katedry
4.4.2022 Zadání BP (k tomuto datu mají studenti vybráno téma a jsou dohodnuti s vedoucím práce, nahlášeno na sekretariát)
11.4.2022 Odevzdání elektronické verze zadání BP na sekretariát katedry
22.4.2022 Mezní termín odevzdání hotových svázaných prací na katedru a el. verze do Stagu v případě obhajoby v červnu 2022
8.7.2022 Mezní termín odevzdání hotových svázaných prací na katedru a el. verze do Stagu v případě obhajoby v srpnu 2021

 

Obhajoby nanečisto

Od akademického roku 2017/18 nejsou obhajoby nanečisto povinné; student se po poradě s vedoucím své práce může rozhodnout, že chce vystoupit s představením průběhu práce před ostatními studenty a případně vybranými vyučujícími.

 

Bližší informace o předmětech poskytne Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.