Informatika. Budoucnost začíná u nás.

Doktorské studium ICT ve vzdělávání

O studijním oboru

Název studijního programu: Specializace v pedagogice
Název studijního oboru: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
Typ studijního programu: doktorský
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia: 3 roky

Obor je akreditován společně pro čtyři fakulty vzdělávající učitele informatiky a odborníky v oblasti informačních technologií ve vzdělávání:

  • Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  • Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni
  • Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě
  • Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové

Doktorské studium na všech uvedených pracovištích probíhá pod společnou oborovou radou, která zajišťuje jednotnou úroveň vstupních i výstupních požadavků a kontrolu plnění společně ujednaných zásad doktorského studia.

Cílem studia je příprava odborníků v oboru Informační a komunikační technologie (ICT) ve vzdělávání se schopností samostatné tvůrčí práci ve vědě a s dobrými předpoklady obor dále rozvíjet.

Absolventi rozšíří své znalosti z oboru informatiky i nových směrů v oblasti pedagogicko-psychologické. Získají přehled o historii používání informačních technologií ve výuce a orientaci v současných názorech na vzdělávání v informatice, nové znalosti a dovednosti v oblasti projektování moderních informačních systémů, v teoretických základech informatiky a při tvorbě výukových materiálů pro eLearning. Budou umět používat moderní autorské systémy, což předpokládá i rozšíření znalostí a dovedností v oblasti multimédií a vizuálního a objektově orientovaného programování, znalostí z oblasti teorie i praxe počítačů.

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studia budou moci působit zejména jako:

  • vědečtí pracovníci zabývající se informačními technologiemi ve vzdělávání;
  • výzkumní nebo vývojoví pracovníci v oboru informatika a její didaktika;
  • pedagogové na fakultách připravující vyučující informatických disciplín;
  • učitelé, didaktici informatiky na základních i středních školách;
  • tvůrci e-learningových kurzů, vzdělávacích materiálů a výukových programů;
  • pracovníci státní správy školství.

 

Oborová rada na Jihočeské univerzitě

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. –  Pedagogická fakulta JU
doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA – Ekonomická fakulta JU
doc. RNDr. Josef Blažek, CSc. – Pedagogická fakulta JU
doc. RNDR. Miroslava Černochová, CSc. –  Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. – Pedagogická fakulta JU
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. – Pedagogická fakulta JU
prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.  – Pedagogická fakulta JU
doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. (předseda) – Pedagogická fakulta JU
doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická

 

Současní studenti

Jméno Forma studia Školitel Zahájení studia
Mgr. Tomáš SOSNA prezenční doc. RNDr. Josef Blažek, CSc. 2019
Mgr. bc. Jakub GEYER kombinovaná doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc. MBA. 2019

Aktuálně do doktorského studia nepřijímáme další uchazeče.

 

Absolventi

Jméno Název práce Obhajoba, odkaz
Mgr. Patrik KLOFÁČ, Ph.D. Badatelsky orientovaná výuka robotiky 2023
Mgr. Vojtěch BLAŽEK, Ph.D. Biometrické testování při studiu kognitivní zátěže v prostředí ArcGIS StoryMaps 2022
Mgr. Radim REMEŠ, Ph.D. Problematika výuky objektově orientovaného programování v kurzech programování v terciárním vzdělávání 2021
Mgr. Václav DOBIÁŠ, Ph.D. Digitální gramotnost sociálně vyloučených adolescentů 2019
Mgr. Martin DRLÍK, Ph.D. Použití sociální sítě Facebook v informálním učení u studentů distančního vzdělávání:  porozumění a dopad 2018
Mgr. Anna CARBOVÁ, Ph.D. Rozvoj technologicko-didaktické znalosti obsahu u učitelů angl. jazyka na SŠ 2017
Mgr. Václav ŠIMANDL, Ph.D. Kompetence učitelů ICT v oblasti technické e-bezpečnosti 2016
Mgr. Jan BERKI, Ph.D. Projektované, realizované a dosažené ICT kurikulum na základních školách 2016
Ing. Václav NÁDVORNÍK, Ph.D. Možnosti a meze využití školní webové stránky žáky a učiteli na základní škole 2015
Mgr. Jaroslav KOREŠ, Ph.D. Využití autorských nástrojů k tvorbě fyzikálních modelů a simulací 2014
Ing. Michal ŠERÝ, Ph.D. Použití sémantického diferenciálu při hodnocení výuky na ZŠ 2013