Informatika. Budoucnost začíná u nás.

Celoživotní vzdělávání

Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů na katedře informatiky PF (CŽV, DVPP)

Katedra informatiky nabízí tyto druhy kurzů a školení CŽV:

 • Studium pro získání další aprobace – informatika pro 2. stupeň ZŠ
  (určeno učitelům 2. stupně ZŠ)
 • Specializované ICT kurzy krátkodobé
  (použitelné na „šablony“, určeno učitelské veřejnosti)
 • Další vzdělávání učitelů informatiky
  (jednodenní setkávání komunity učitelů informatiky na různá aktuální témata)
 • Rigorózní řízení
  (možnost získání titulu PhDr. před jménem)

Další informace ke všem vzdělávacím aktivitám v rámci CŽV a ICT získáte u garanta a metodika CŽV kurzů katedry informatiky PF JU PaedDr. Petra Pexy, Ph.D. nebo na stránkách Centra DVPP PF JU.

 

1. Krátkodobé a střednědobé specializované ICT kurzy

Nabízíme akreditované ICT kurzy s blokovou prezenční výukou 8, 16 a 24 hodin podle typu kurzu a e-learningovou podporou v systému Moodle (seznam níže).

 • Cena: 1600,- resp. 2750,- Kč / 1 kurz podle jeho délky (kurzy je možné hradit i z tzv. Šablon)
 • Akreditace MŠMT Č.j.: MSMT- 427/2021-4-62
 • Kurzy jsou akreditovány i ve formě odborných webinářů, tedy pro on-line realizaci.
 • Přihlášky je možné zasílat průběžně celý rok, kurz bude otevřen při minim. počtu 10 přihlášek
 • Absolventi všech kurzů získávají osvědčení
 • Kurzy probíhají většinou v sobotu od 9:00 v počítačových učebnách budovy PF JU, Jeronýmova 10, Č. Budějovice (cca 5 minut od hlavního nádraží u Prioru)
 • Pokud budou zájemci z jedné školy (či škol v určitém městě či obci), lektor přijede za účastníky!
 • Nabízené kurzy jsou v souladu s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu a novým RVP pro vzdělávací oblast Informatika, který byl definitivně schválen MŠMT v únoru 2021 s povinným zavedením od 1. 9. 2023 (1. stupeň ZŠ), respektive 1. 9. 2024 (2. stupeň ZŠ).
 • Anotace a podrobný obsah všech kurzů

  Pokud se chcete do jednotlivých krátkodobých kurzů přihlásit, kontaktujte Centrum DVPP PF JU. V přihlášce uveďte titul, jméno, příjmení, datum a místo narození (pro účely vystavení certifikátu), adresu zaměstnavatele (školy) a platný e-mail. O přesném termínu a místě konání kurzu budete včas informováni e-mailem v závislosti na počtu závazných přihlášek.

 

1 a) Odborné kurzy pro učitele informatiky na MŠ, ZŠ a SŠ (v souvislosti s novým RVP pro výuku informatiky):

 1. Digitální technologie v mateřské škole (8 hodin)
 2. Informatika bez počítače a robotika na 1. stupni ZŠ (8 hodin)
 3. Jak učit programování na 1. stupni ZŠ (8 hodin)
 4. Základy programování na 1. stupni ZŠ (8 hodin)
 5. Informatika bez počítače a robotika na 2. stupni ZŠ (8 hodin)
 6. Jak učit programování na 2. stupni ZŠ (8 hodin)
 7. Programování v jazyce Scratch na 2. stupni ZŠ (8 hodin)
 8. Programování v jazyce Python – začátečníci (16 hodin, pro učitele ICT na SŠ)
 9. Programování v jazyce Python – mírně pokročilí (16 hodin, pro učitele ICT na SŠ)
 10. Programování jednodeskových počítačů (8 hodin)
 11. Tvorba webových stránek pro začátečníky (redakční systémy, základy HTML – 8 hodin)
 12. Tvorba webových stránek pro pokročilé (HTML5, CSS3, responzivita – 8 hodin)
 13. Úvod do programování v JavaScriptu (16 hodin)
 14. Tvorba webových aplikací v PHP (16 hodin)

1 b) Uživatelské ICT kurzy pro všechny učitele v rámci informační gramotnosti (v souvislosti s DigCompEdu):

 1. Interaktivní technologie ve výuce a tvorba žákovských aktivit (8 hodin)
 2. Distanční výuka a týmová spolupráce v MS Teams (8 hodin)
 3. Tvorba webových stránek pro začátečníky (redakční systémy, základy HTML – 8 hodin)
 4. Zpracování digitální fotografie (8 hodin)
 5. Bezpečnost na internetu (8 hodin)
 6. Metodologie tvorby e-learningových kurzů (8 hodin)
 7. Efektivní práce s textem v textovém editoru (8 hodin)
 8. Tabulkový kalkulátor efektivně (8 hodin)
 9. Tabulkový kalkulátor nejenom pro věčné začátečníky (16 hodin)
 10. Databáze pro každého (16 hodin)
 11. Počítačová prezentace (8 hodin)
 12. 3D modelování a 3D tisk (8 hodin)
 13. ICT gramotnost I – zpracování el. textu, výpočty v tabulkovém procesoru a tvorba prezentací (24 hodin)
 14. ICT gramotnost II – tvorba webové stránky, grafika a digitální fotografie, základy algoritmizace a programování (24 hodin)

2. Studium učitelství informatiky na ZŠ jako další aprobace

Akreditované studium k rozšíření odborné kvalifikace podle § 6 odst. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o studium určené učitelům 2. stupně základní školy (magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle §22 odst. 1 písm. A) zákona č. 563/2005 Sb.), které vede k získání kvalifikace učit další předmět – informatiku na 2. stupni ZŠ.

Kombinované čtyřsemestrové studium s e-learningovou podporou. Student absolvuje standardní předměty vysokoškolské přípravy učitelů. Průběžné hodnocení: na konci každého předmětu vykoná student dílčí zkoušky z jednotlivých předmětů. Tyto zkoušky budou probíhat buď ústní formou, formou testu nebo vypracováním seminární práce a splněním dalších dílčích praktických úloh v e-learningovém prostředí. Ukončení studia: celé studium je po úspěšném složení poslední zkoušky zakončeno závěrečnou ústní zkouškou před komisí. Po složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení.

 

3. Další vzdělávání učitelů informatiky (DVUI)

Pravidelná jednodenní setkávání učitelů informatiky nad různými tématy, týkajícími se výuky informatiky.

 

4. Rigorózní řízení (PhDr.)

Směrnice vedoucího katedry
k závěrečné zkoušce celoživotního vzdělávání (CŽV) na katedře informatiky

Tato směrnice se týká vícesemestrového studia k rozšíření aprobace o informatiku na 2. stupni ZŠ nebo na SŠ (body 2, 3 na této stránce).

Směrnici si stáhněte níže.

Dokumenty

Soubor Popis Datum přidání Velikost
pdf Směrnice vedoucího katedry informatiky k organizaci závěrečných zkoušek studia CŽV
10. 01. 2022 15:58 688 KB