Informatika. Budoucnost začíná u nás.

Patrik Klofáč

Mgr. Patrik Klofáč, Ph.D.

Odborný asistent

Kancelář: J511
Email: pklofac@pf.jcu.cz
Telefon: +420 387 773 081

Konzultační hodiny

ZS 2023/2024

 • Pondělí 9:45 - 11:15
 • Čtvrtek 9:00 - 10:30
Konzultovat je možné také e-mailem (pklofac@pf.jcu.cz) popř. je možné domluvit online konzultaci. Adresa schůzek: https://meet.pf.jcu.cz/klofac

 • KIN/7DB1 - Databáze I
 • KIN/7DB2 - Databáze II
 • KIN/7R - Edukační robotika
 • KIN/IKTP - Informační a komunikační technologie
 • KIN/8I1 - Informatika pro primární vzdělávání 1
 • KIN/8I2 - Informatika pro primární vzdělávání 2
 • KIN/PPVP - Počítačem podporovaná výuka pro 1. stupeň ZŠ
 • KIN/UGRA - Prezentační grafika a multimédia (pro obor UOP-k)
 • KIN/TVVZ - Technologie ve vzdělávání

Účast na projektech

 • Podpora rozvíjení informatického myšlení (RČP: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322), na pozici metodik praxe KA 3.2
 • Inovace přípravy učitelů pro praxi (RČP: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960), na pozici koordinátor implementace nových technologií do výuky na katedrách KA 3.
 • Inovace přípravy učitelů pro praxi (RČP: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960), na pozici koordinátor popularizačních aktivit na katedrách KA 4.

2023

 • Klofáč, P. Badatelsky orientovaná výuka robotiky. České Budějovice, 2023. Disertační práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Jiří Vaníček.

2022

 • KLOFÁČ, P. Podporuje bádání rozvoj informatického myšlení? [online]. Plzeň, 2022. Dostupné z: https://isvk.zcu.cz/wp-content/uploads/2023/01/ISVK2022.pdf

 • KLOFÁČ, P. Přispívá badatelsky orientovaná výuka k rozvoji informatického myšlení? [online]. Trnavská univerzita v Trnavě, 2022. ISBN 978-80-568-0503-9. Dostupné také z: https://pdf.truni.sk/katedry/kps/veda-vyskum?juvenilia-paedagogica-2022#zbornik
 • KLOFÁČ, P. Softwarové a online programovací prostředí Lego Mindstorms. Media4u Magazine. Praha, 2022, 19(1), 37-41. ISSN 1214-9187.

2021

 • VANÍČEK, J., ŠIMANDL, V., KLOFÁČ, P. A Comparison of Abstraction and Algorithmic Tasks Used in Bebras Challenge. In Informatics in Education. 2021, 20(4), s. 717–736. doi: 10.15388/infedu.2021.30
 • KLOFÁČ, P. Badatelsky orientovaná výuka a její výskyt v robotice. Media4u Magazine. Praha, 2021, 18(4), 8-12. ISSN 1214-9187.
 • KLOFÁČ, P. Inquiry-Based Learning of Robotics. Za obzor a pro vzájemné poznání: konference doktorandů Jihočeské univerzity. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 3. - 4. listopadu 2021.

2020

 • DOBIÁŠ Václav, REMEŠ, Radim a Patrik KLOFÁČ (Eds.) 2020. Sborník konference PRIT 2020 [DVD]. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7394-805-4.
 • KLOFÁČ, P. Badatelsky orientovaná výuka robotiky. In: Sborník příspěvků z konference DiTech. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2020.
 • KLOFÁČ, P. Badatelsky orientovaná výuka robotiky. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava, 2020, s. 21-29. ISBN 978-80-7599-210-9. Dostupné také z: https://konference.osu.cz/icte/dokumenty/2020/sbornik-phd-ICTE2020.pdf

2019

 • KLOFÁČ, P. Ozobot v hodinách matematiky a fyziky. In: Konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019, s. 47-51. ISBN 978-80-7394-795-8.
 • KLOFÁČ, P. Badatelsky orientovaná výuka robotiky. In: Pedagogical Research on Information Technology. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. ISBN 978-80-7394-758-3.

2017

 • ŠIMANDL, V., KLOFÁČ, P. Využití Wi-Fi sítí na základních školách. In Journal of Technology and Information Education. 2017, 9(1), s. 213-222. ISSN 1803-537X. http://doi.org/10.5507/jtie.2017.017

Rozšíření sw Scratch pro robotickou stavebnici Lego Mindstorms

Programovatelná stavebnice Lego Mindstorms má svůj originální software, Scratch poskytuje rozšíření pro ovládání právě této stavebnice. Může být výhodné, pokud žák ovládá Scratch , aby jej použil k programování Lego Mindstorms.

Student vyzkouší a otestuje rozšíření Scratch pro Lego Mindstorms. Zjistí, nakolik je toto rozšíření kompatibilní se stavebnicí, které příkazy jazyka fungují a nefungují nebo pracují s odchylkami a také jak pohodlné je jeho ovládání v porovnání s originálním programovacím prostředím. Student projde učebnici pro Lego Mindstorms a u jejích úloh zkontroluje, zda a do jaké míry jsou realizovatelné v prostředí Scratch, případně po jakých úpravách. Student vytvoří k originálním obrázkům kódu v této učebnici alternativní obrázky v kódu Scratch.

 

Využití robotické stavebnice Lego Mindstorms na základních školách

Cílem bakalářské práce je zmapovat přítomnost a případně využití robotické stavebnice Lego Mindstorms na základních školách. Za pomoci rozhovorů s personálem škol (zejména učiteli informatiky) student identifikuje, co dané školy vedlo k tomu, aby robotické stavebnice Lego Mindstorms pořídily a s jakou myšlenkou do pořizování vstupovaly. Student dále odhalí, jak moc se úvodní úmysl postupem času změnil, tedy v jakém rozsahu a za jakým účelem jsou robotické stavebnice využívány v současnosti při výuce (správa stavebnic, organizace výuky, práce žáků). Student na základě mnohonásobné případové studie identifikuje přínosy a negativa, které výuka s danou stavebnicí nese (jaké programovací dovednosti se žáci naučili, hodnocení prací žáků atd.).

Softwarové a online programovací prostředí Lego Mindstorms

Cílem bakalářské práce je zmapování dostupného programovacího softwaru a online cloudových prostředí pro programování robotické stavebnice Lego Mindstorms. Student popíše klady a zápory daných programovacích prostředí ze dvou různých pohledů. Za prvé z pohledu instalace a práce s nimi. Za druhé při testování funkčnosti (výhody, nevýhody z pedagogického hlediska) a možnosti korektního splnění vybraných úloh, které student vytvoří pro robotickou stavebnice Lego Mindstorms. Student vytvoří takové úlohy, aby mohl prokázat funkčnost na všech platformách a zároveň pár úloh, které na jistých platformách není možné uskutečnit.